<< ดูทั้งหมด    << ดูเมดิคัลไทม์ทุกเล่ม
เมดิคัลไทม์ ( medicaltimes )
ฉบับที่ : 373 ประจำเดือนที่ : พฤษภาคม
พ.ศ. 2559

จำนวนครั้งผู้เข้าชม 1909 ครั้ง

ฉบับที : 373 ประจำเดือนที่ : พฤษภาคม 2559

ข่าว

กรมปศุสัตว์ร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE เตรียมจัดประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตว์แพทย์ครั้งที่ 4 (4th OIE Global Conference on Veterinary Education)  เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการสัตวแพทย์สู่การปรับปรุงงานด้านสัตวแพทย์บริการทั้งภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559  สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคม  ร่วมมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลกประจำปี 2558 ในหัวข้อ "กิน-อยู่-เป็น” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล  เมื่อเร็ว ๆ นี้


รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการเปิดอบรมสัมมนา “สุดสัปดาห์ สู้ภัยอ้วน ครั้งที่ 1” โดยมี นพ.กำธร ยลสุริยันวงศ์ (ที่ 1 จากซ้าย) นพ.สิริพงศ์  ชีวธนาภรณ์กุล  (ที่ 3  จากซ้าย)  และ นพ.วรุตม์ อุ่นจิตสกุล(ที่ 4  จากซ้าย)  เป็นผู้บรรยาย  ณ  ห้องทองจันทร์  หงส์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้


นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าวโครงการยา  Raltegravir สำหรับหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่มาฝากครรภ์ช้าในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย


นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมภาคีเครือข่ายสาธารณสุข พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 50 ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข อาทิ องค์กรวิชาชีพ มูลนิธิด้านสาธารณสุข มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิราชประชาสมาสัย สถาบันการศึกษาทางการแพทย์ และบริษัทห้างร้านภาคเอกชน เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปีการสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461 – พ.ศ.2561) ในปี 2561  ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี


นพ.โสภณ  เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นพ.อำนวย  กาจีนะ  อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ริชาร์ด บราวน์ ผู้แทนสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. ร่วมแถลงข่าว “ความสำเร็จการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอของประเทศไทย” ซึ่งเปลี่ยนจากวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด 3 สายพันธุ์  เป็นวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด 2 สายพันธุ์ ร่วมกับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็ว ๆ นี้
บทความ