<< ดูทั้งหมด    << ดูฟาร์มาไทม์ทุกเล่ม
ฟาร์มาไทม์ ( pharmatimes )
ฉบับที่ : 118 ประจำเดือนที่ : มีนาคม - เมษายน
พ.ศ. 2559

จำนวนครั้งผู้เข้าชม 2598 ครั้ง

ฉบับที : 118 ประจำเดือนที่ : มีนาคม - เมษายน 2559

ข่าว

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร องค์กรและระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี"  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภาเภสัชกรรมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2559เหล่าจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 15 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ อย.สร้างเสริม กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมี นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม (คนกลางซ้ายชุดข้าราชการ) เป็นประธาน ก่อนนำเสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 5 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท และ 1 ใน 5 ทีมนี้ จะได้รับคัดเลือกเป็นทีมดีเด่นที่จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559               


นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้เข้าร่วมการประชุม PIC/S Committee เพื่อแสดง เจตนารมณ์ในการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก PIC/S  โดยมีคณะผู้ตรวจประเมิน PIC/S Assessment Team ได้แก่ Mr. Jacques Morenas (ANSM, สาธารณรัฐฝรั่งเศส) ทําหน้าที่ Rapporteur ร่วมด้วย Co-Rapporteur คือ Ms. Gaye Camm (TGA, ประเทศออสเตรเลีย) Mr. Boon Meow Hoe (HSA, ประเทศสิงคโปร์) และ Ms. Shanti Marlina (NADFC, ประเทศอินโดนีเซีย) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 ตึก อย. เมื่อวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559


นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก โดยมี ภก.สิทธิ์ ถิระภาคภูมิอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 


องค์การเภสัชกรรม โดยกองประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในงานวันอสม. แห่งชาติ ประจำปี 59 เพื่อเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติที่มีผลงานดีเด่น และสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานอสม. และงานสุขภาพภาคประชาชน จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข  ณ โรงแรมเซ็นทาราฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559

บทความ