<< ดูทั้งหมด    << ดูเนอร์ซิงไทม์ทุกเล่ม
เนอร์ซิงไทม์ ( nursingtimes )
ฉบับที่ : 94 ประจำเดือนที่ : มิถุนายน
พ.ศ. 2559

จำนวนครั้งผู้เข้าชม 1629 ครั้ง

ฉบับที : 94 ประจำเดือนที่ : มิถุนายน 2559

ข่าว
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก School of Health Sciences, International Medical University (IMU) ประเทศมาเลเซีย ให้เดินทางไปเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของหลักสูตร Bachelor of Nursing Program Nu1/12 Semester 8 OSCE  นอกจากนี้ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย IMU และสถาบันอื่น ในหัวข้อ " Nursing Education in Thailand" ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การแบ่งโครงสร้างภายในและการบริหารจัดการองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อมหาวิทยาลัยเป็น ม.ในกำกับ (ระยะที่ 2) และการสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2559 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2560 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) ของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการและบรรยายเรื่อง “ทิศทางการนำองค์กรสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559


อ.ดร.ทัศนีย์ เกริกุลธร ผู้อำนวยการ และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการประชุมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและวารสารออนไลน์ จัดโดยกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาวิชาการ กิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 1 
ศ.พญ.วิภา  รีชัยพิชิตกุล  หัวหน้าหน่วยระบบทางเดินหายใจ  เป็นประธานเปิดขบวนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559  ในการร่วมเดินรณรงค์ครั้งนี้มี นางศิริพร  มงคลถาวรชัย หัวหน้างานบริการพยาบาล พร้อมพยาบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเดินขบวนรณรงค์ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้ความรู้  การออกกำลังกาย  การตรวจสมรรถภาพปอด และการมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการงดสูบบุหรี่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน Healthcare simulation faculty development course โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอาจารย์พยาบาลจาก ม.สวนดุสิต, คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ,วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ, คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ, คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม และ คณะแพทยศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการเรียนการสอนโดยการใช้หุ่นสร้างสถานการณ์ โดยมีวิทยากร Dr.Jacky Chan DN, MSc, BN, RN และ Ms. Ho Hol Lam, RN เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมติดตามรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทบาทสถาบันพี่เลี้ยงกับทีมบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สภาการพยาบาล และ 5 สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล, คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา, คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น, คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “แนวทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวิชาชีพการพยาบาล” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. ที่ผ่านมา


อ.สมจิตร์ วงศ์สุวรรณสิริ ผู้นิเทศการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 8 ร่วมดำเนินโครงการ “ขับเคลื่อนบริการพยาบาล โดยเครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาล (CNO) เขตสุขภาพที่ 8 โดยมี ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล เป็นประธานในพิธี และ อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รองผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กล่าวรายงาน โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลของเขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมโรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2559


ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการพยาบาล ร่วมต้อนรับ รศ.ดร. สม-เอก กิ่งสะดา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และคณะผู้บริหารระดับอธิบดี รองอธิบดีหรือเทียบเท่า มาศึกษาดูงานด้านนโยบายและการศึกษาด้านการผดุงครรภ์ ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-UNFPA-สปป.ลาว ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
บทความ