แนะนำหนังสือใหม่..
นี้คือแหล่งรวมข่าวสารแพทย์,เภสัช,พยาบาล, จากทีมงาน บริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัด
เมดิคอลไทม์
ฉบับที : 391
ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2560
นิตยสารวงการแพทย์ แหล่งรวมวิชาการทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ฟาร์มาไทม์
ฉบับที : 128
ประจำเดือน : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
นิตยสารวงการเภสัช แหล่งรวมวิชาการทางด้านยาโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ
ไทยเนอร์สซิงไทม์
ฉบับที : 111
ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2560
นิตยสารวงการพยาบาล แหล่งรวมวิชาการทางด้านงานวิชาชีพพยาบาล