สธ. ร่วมมือ 6 หน่วยงาน พัฒนาแอปพลิเคชัน “ข้อมูลยา”
เพื่อการใช้ยาอย่างปลอดภัย สมเหตุผล

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน “ข้อมูลยา” กว่า 700 รายการ ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ใช้ยาอย่างปลอดภัย และสมเหตุผล อยู่ระหว่างทดสอบระบบให้มีความสมบูรณ์ มอบความรู้เรื่องยาเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2561 แก่ประชาชน
     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” ระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนพล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติให้ประชาชนใช้ยาอย่างสมเหตุผลปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดนโยบายให้สถานพยาบาลในสังกัดทุกระดับพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ในการพัฒนาแอปพลิเคชันข้อมูลยาในครั้งนี้ ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาฉลากยา ฉลากยาเสริม และข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้เรื่องการใช้ยาที่จำเป็นได้ง่ายขึ้น และมีการใช้ยาอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล ตามความร่วมมือในครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พัฒนาข้อมูลยาที่เป็นมาตรฐาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านทางแอปพลิเคชัน ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลยาที่พัฒนาขึ้นได้ง่าย ส่วนคณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดทำข้อมูลและความรู้ด้านยาที่เป็นประโยชน์ เผยแพร่แก่ประชาชน
     ขณะนี้แอปพลิเคชันมีข้อมูลยากว่า 700 รายการ อยู่ระหว่างการทดสอบความสมบูรณ์ เพื่อมอบความรู้เรื่องยา (Drug Literacy) เป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2561 แก่ประชาชน โดยใช้แอปพลิเคชันนี้บันทึกข้อมูลยาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือจากคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ซองยา ได้แก่ ชื่อโรงพยาบาล ชื่อยาที่ได้รับ วิธีการใช้ยา ข้อมูลฉลากเสริมพร้อมข้อมูลความปลอดภัยด้านยา เป็นต้น และมีข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลยา ข่าวสารเรื่องยา สาระยาน่ารู้ รวมถึงใช้ในการค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพ เมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์จะเริ่มใช้ที่ ร.พ.ศิริราช ร.พ.รามาธิบดี ร.พ.ราชวิถี ร.พ.วชิรพยาบาล ร.พ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ร.พ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 10 แห่ง คือ ร.พ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี ร.พ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ร.พ.พระพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ร.พ.สระแก้ว ร.พ.ระนอง ร.พ.กระบี่ ร.พ.บุรีรัมย์ ร.พ.อุดรธานี ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี และ ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย