อย. 4.0 หนุนภาคเอกชนผลิตยา “เฟนตานีล ซิเทรท”
รูปแบบฉีด เพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วย

อย. 4.0 สนองนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ ให้ไทยสามารถผลิตยา “เฟนตานีล ซิเทรท รูปแบบฉีด” ใช้เองเป็นครั้งแรก นวัตกรรมการผลิตยาดังกล่าวจะเพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วยได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยร่วมมือกับ บ. สยามไบโอไซเอนซ์ จก. ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนานวัตกรรม ศึกษาวิจัย พัฒนาเพื่อการผลิตวัตถุเสพติดที่หมดสิทธิบัตร ทดแทนการนำเข้า ประหยัดงบประมาณของประเทศ
     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมการผลิตวัตถุเสพติดที่หมดสิทธิบัตรใช้เอง ภายในประเทศ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ นพ. สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย ท่านอาจารย์เสนาะ อูนากูล ประธานกรรมการ , นายอภิพร ภาษวัธน์ ประธานกรรมการบริหาร , นายทรงพล ดีจงกิจ กรรมการผู้จัดการ และ นายธวัชชัย พิเศษกุล กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซ เอนซ์ จำกัด ร่วมลงนาม
     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตยาขึ้นใช้เองในประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศสามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้อย่างเท่าเทียมนั้น กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกองทุนหมุนเวียน ภายใต้ อย. มีภารกิจในการจัดหายาสำเร็จรูปและนำ เข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อมาผลิตใช้ภายในประเทศ ได้สนองต่อนโยบายดังกล่าวในการส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถผลิตยาได้เองในประเทศ โดยใช้กลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงยาและบริการสาธารณสุขที่เท่าเทียมและทันต่อการรักษา
     โดยความร่วมมือกันระหว่าง อย. และ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด จึงเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมผลิตยา ภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้ภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณในการนำเข้าวัตถุเสพติดสำเร็จรูปจากต่างประเทศ รวมทั้ง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาและค่ารักษาของประเทศอย่างมหาศาลต่อปี และในอนาคตหากสามารถขยายการผลิตสู่การ ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ก็จะสามารถนำรายได้เข้าประเทศได้อีกส่วนหนึ่ง
     นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการฯ อย. กล่าวว่า สำหรับโครงการแรกตามบันทึกข้อตกลงจะดำเนินการ วิจัยและพัฒนาสูตรเพื่อการผลิตยาเฟนตานีล ซิเทรท แบบฉีด (Fentanyl citrate injection) ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในกลุ่มโอปิออยด์ที่มีการใช้ในปริมาณมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น ใช้บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง เป็นทางเลือกให้กับแพทย์สั่งใช้แก่ผู้ป่วยในกรณีที่แพ้ยามอร์ฟีน เพทติดีน รวมทั้งสามารถใช้ร่วมกับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัด ตลอดจนใช้บรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด ซึ่งขณะนี้ยังต้องนำเข้ายาดังกล่าวมาจากต่างประเทศทั้งหมด หากประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง จะทำให้มีราคาถูกลง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการนำเข้า ลดความเสี่ยงของการเกิดการขาดแคลนยาจากปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งลดการสูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศ อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป
     นายอภิพร ภาษวัธน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ได้กล่าวถึงความพร้อมในส่วน ของการวิจัย พัฒนาและผลิตยาในกลุ่มนี้ว่า บริษัทได้มีทีมงานที่จะพัฒนาสูตร พัฒนาการผลิต และพัฒนาการวิเคราะห์ ยากลุ่มนี้ โดยเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงกับยาฉีด นอกจากนี้ บริษัทร่วมกับบริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด ซึ่งเป็นผู้ ประสานงานในการจัดหาวัตถุดิบและยาต่าง ๆ ได้เจรจากับบริษัทชั้นนำของประเทศเยอรมนี ที่จะให้การช่วยเหลือทางเทคนิคและต่อยอดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ยาที่ได้มาตรฐานยุโรป และได้มีการใช้กับผู้ป่วยมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ โรงงานก็ได้เตรียมพื้นที่ผลิตไว้พร้อมสำหรับรองรับการผลิตยาในกลุ่มนี้ เพื่อจะสามารถนำงานวิจัยและพัฒนามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อพร้อมจำหน่ายได้ในไม่ช้า เพื่อตอบโจทย์สุขภาพของประเทศ และได้เตรียมศักยภาพไว้เพียงพอต่อการส่งออก สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่งด้วย