ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากยางพารา
มูลค่าอันดับ 2 ของโลก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สนองนโยบายประชารัฐส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเร่งทดสอบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ทำจากยางพาราที่ผู้ประกอบการส่งตรวจ ช่วยให้ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการผลิต เพื่อจำหน่ายในประเทศหรือส่งออกกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อย่างรวดเร็ว
     นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการส่งออกถุงยางอนามัยเป็นอันดับ 1 ของโลก เนื่องจากต่างประเทศยอมรับคุณภาพมาตรฐานของถุงยางที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ การทดสอบคุณภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการใช้ยางพาราสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศให้มากยิ่งขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาการให้บริการทดสอบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ที่ทำจากยางพารา เช่น ถุงยางอนามัย ถุงมือสำหรับการตรวจโรค และถุงมือสำหรับการศัลยกรรม ให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระหว่าง พ.ศ.2557-2559 ได้รับตัวอย่างถุงยางอนามัยและถุงมือแพทย์รวมทั้งสิ้น 980 ตัวอย่าง มาทำการทดสอบคุณภาพตามวิธีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยทดสอบคุณสมบัติทางกล/กายภาพ ได้แก่ ด้านมิติ (ความกว้าง ความยาว ความหนา) การรั่วซึมน้ำ แรงดึง ความยืดเมื่อขาดและความปราศจากเชื้อ ทั้งนี้ จากข้อมูลการให้บริการทดสอบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ พบว่า ถุงยางอนามัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 ส่วนถุงมือสำหรับการตรวจโรคและถุงมือสำหรับการศัลยกรรม ยังคงตรวจพบตัวอย่างไม่เข้ามาตรฐานอยู่บ้าง ประมาณร้อยละ 9 และร้อยละ 7 ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาความทนต่อแรงดึงและความยืดตัวของเนื้อยาง รองลงมา คือ การรั่วซึมน้ำ ความยาว ความหนา และความกว้าง
     จากการตรวจทดสอบคุณภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถไปดำเนินการขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการผลิต เพื่อจำหน่ายในประเทศหรือส่งออกกับ อย. ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว สามารถดำเนินการขอขึ้นบัญชีเป็นหน่วยตรวจสอบกับ อย. และจะสามารถใช้ผลการตรวจสอบคุณภาพของห้องปฏิบัติการผู้ประกอบการเอง ในการยื่นขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการผลิต เพื่อจำหน่ายหรือส่งออกได้เช่นกัน
     ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตถุงยางอนามัยในประเทศไทยทั้งสิ้น 7 ราย และการที่มีคุณภาพมาตรฐานถึงร้อยละ 100 ทำให้ใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยครองอันดับ 1ของโลก ในการผลิตและส่งออกถุงยางอนามัย มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกประมาณร้อยละ 22 หรือประมาณ 4,894 ล้านบาท ตลาดส่งออกถุงยางอนามัยรายใหญ่ของไทย คือ จีน รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ฮ่องกง และมาเลเซีย สำหรับถุงมือยาง พบว่า มีการผลิตถุงมือยาง 3 ประเภท คือ ถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์ ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน และถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดยมีการผลิตถุงมือดังกล่าวทั้งหมดประมาณ 15,110 ล้านคู่ โดยร้อยละ 98 ผลิตเพื่อการส่งออก และใช้ในประเทศเพียงร้อยละ 2 โดยประเภทถุงมือยาง ที่ประเทศไทยมีการผลิตและส่งออกส่วนใหญ่เป็นถุงมือที่ใช้ทางการแพทย์ (ร้อยละ 90 ของถุงมือยางทั้งหมด) โดยส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 36,465 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น