ใช้แอลกอฮอล์ไม่ช่วยลดความเสี่ยงต่อหัวใจ
และหลอดเลือดในโรคไขมันพอกตับที่ไม่มีสาเหตุจากสุรา

การใช้แอลกอฮอล์ขนาดปานกลางไม่เกิดผลดีต่อหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ (Non alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
     ในประชากรทั่วไป การดื่มแอลกอฮอล์ปานกลางมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองที่ไวขึ้นของอินซูลินและอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันพอกตับที่ไม่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ (Non alcoholic fatty liver disease: NAFLD) มีความสัมพันธ์กับการต่อต้านอินซูลินและความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
     เพื่อดูว่าการดื่มแอลกอฮอล์ปานกลางยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยกลุ่ม NAFLD หรือไม่ นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ผิวดำและผิวขาว 5,115 คน (อายุระหว่าง 18–30 ปี) ซึ่งสรรหาจากปี 1985 ถึง 1986 ในการศึกษากลุ่มระยะยาว ว่าด้วยการพัฒนาความเสี่ยงต่อหลอดเลือดโคโรนารีในผู้ใหญ่ที่อายุน้อย
     ผู้เข้าร่วมการศึกษาให้ข้อมูลด้วยตัวเองถึงการดื่มแอลกอฮอล์ ณ ตอนเริ่มต้นการศึกษา และ ณ เวลา 15 ปี 20 ปี กับ 25 ปี การมีอยู่ของไขมันพอกตับ (hepatic steatosis) พิจารณาจากการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ ซีทีสแกน (Computed Tomography: CT) ที่บริเวณท้อง และสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดพิจารณาผ่านการสแกน CT ทรวงอก และได้ข้อมูล tissue Doppler echocardiography เมื่อเวลา 25 ปี กำหนดการที่มีก้อนแคลเซียมไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดแดง (coronary Artery Calcification) ด้วย Agatston score >0
     จากผู้ป่วย NAFLD ทั้งหมด 570 คน (ร้อยละ 54 เป็นคนผิวดำ และร้อยละ 46 เป็นผู้หญิง) พบว่า ร้อยละ 58 ดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่ดื่มมีอาการทางเมตาบอลิซึม โรคอ้วน และโรคเบาหวาน ในอัตราส่วนที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม (p<0.01) ในการวิเคราะห์พหุปัจจัยที่ปรับปัจจัยที่อาจทำให้สับสน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
     การศึกษาชิ้นสำคัญนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้แอลกอฮอล์ขนาดปานกลางไม่มีประโยชน์สำหรับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มี NAFLD เนื่องจากแอลกอฮอล์ทำให้โรคตับเรื้อรังที่มีอยู่รุนแรงมากขึ้นได้ และเนื่องจากการศึกษานี้เน้นให้เห็นว่าแอลกอฮอล์ไม่มีผลดีต่อหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย NAFLD แพทย์จึงควรสนับสนุนให้จำกัดแอลกอฮอล์ในประชากรกลุ่มนี้
     หมายเหตุ : ขณะที่ทบทวนรายงานชิ้นนี้อยู่ ผู้เผยแพร่รายงาน กล่าวว่า งานวิจัยนี้ยังไม่ถึงบทสุดท้ายและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมาได้ในภายหลัง