ปลัดสธ. ย้ำผู้ป่วยเอชไอวีและโรคไตมียาใช้เพียงพอแน่นอน
พร้อมการสำรองปัญหายาขาดแคลน

กระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคไตมียาใช้เพียงพอไม่ขาดยาแน่นอน ตั้งคณะทำงาน 3 ชุด วางแนวทางการจัดซื้อยารวมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดีขึ้น มีกลไกสำรองป้องกันปัญหายาขาด
     นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อยารวมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อยารวมโดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน มีเลขาร่วมจาก สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลราชวิถี และมีคณะกรรมการมาจากหลายภาคส่วน อาทิ สปสช. กระทรวงกลาโหม โรงเรียนแพทย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ภาคประชาชน ตัวแทนผู้ติดเชื้อ ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นต้น
     ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งด้วย ปัญหาที่ห่วงใยจะเกิดการขาดยาสำหรับผู้ป่วยเอชไอวี เป็นในช่วงที่ระบบเดิมดำเนินการอยู่ สาเหตุมาจากบริษัทผู้ผลิตไม่ได้ส่งยาบางตัวและปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาก ทำให้ยาส่งหน่วยบริการลดลง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมทุกสิทธิ์การรักษาไม่เฉพาะในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมีการแก้ไขปัญหาแล้ว โดยยืนยันไม่มีปัญหาการขาดยาแน่นอน รวมถึงน้ำยาฟอกไตและยาโรคไตในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ได้มีการดำเนินการจัดหาโดยวิธีการแบบเดิม เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการจัดซื้อยารวมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างคล่องตัว ไม่มีปัญหาการขาดส่งยา ในอนาคตได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 3 ชุด ประกอบด้วย 1. คณะทำงานชุดต่อรองราคา มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน 2. คณะทำงานชุดตรวจรับยา มีโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธาน และ 3. คณะทำงานชุดติดตามประเมินผล มีอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน
     นพ.โอภาส การย์กวินพงษ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในส่วนของคณะทำงานทั้ง 3 ชุด มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแนวทางการจัดซื้อยารวมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดีขึ้น มีกลไกสำรองป้องกันปัญหายาขาด ซึ่งจากการประชุมหารือกำหนดแนวทาง ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนเอ็นจีโอ มีส่วนร่วมในการวางกลไกวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งวางระบบติดตามถึงผู้ใช้เพิ่มเติมให้ทราบสถานะการรับยาที่รวดเร็วกว่าระบบเดิม
     โดยในช่วงรอยต่อของการปรับเปลี่ยนระบบของคณะกรรมการจัดซื้อยาชุดเดิมกับคณะกรรมการชุดใหม่ ที่หลายฝ่ายกังวลโดยเฉพาะการที่ประธานเครือข่ายเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย และประธานชมรมเพื่อนโรคไตห่วงใย ซึ่งจะสร้างความเข้าใจผิดให้กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคไตหลายคนเกิดความเครียดว่าจะไม่มียาและได้โทรศัพท์มาสอบถามหลายสายนั้น ขอยืนยันว่าได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคไตมาโดยตลอดว่าจะไม่มีปัญหาการขาดยาอย่างแน่นอน จึงขอให้เข้าใจและชี้แจงให้กลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคไตทราบข้อมูลที่ถูกต้องด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวล เกิดความเครียดซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพผู้ป่วยได้
     ด้าน นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ยืนยันว่า องค์การเภสัชกรรมได้เตรียมน้ำยาล้างไตไว้พร้อมแล้ว ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าอาจมียาต้านไวรัสเอชไอวีบางตัวมีการชะงักงันในการกระจายยาให้โรงพยาบาลนั้น เนื่องมาจากข้อขัดข้องของผู้ผลิตไม่ได้เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบใหม่แต่อย่างใด องค์การเภสัชกรรมได้ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตและได้เตรียมการผลิตในส่วนขององค์การเภสัชกรรมเอง ยืนยันว่าจะมียาใช้และสามารถรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนในทุกสิทธิ์การรักษา ขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้