รมว.สธ. พร้อมประธาน 16 ราชวิทยาลัย
หารือการวางกรอบความร่วมมือพัฒนาระบบสาธารณสุข 3 ด้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธาน 16 ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยวิชาชีพของประเทศไทย หารือกรอบความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุข ทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริการ และการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ กำหนดลงนามข้อตกลงร่วมกันในเดือนธันวาคม 2560
     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือความร่วมมือกับ 16 ประธานราชวิทยาลัย/วิทยาลัยวิชาชีพของประเทศไทย และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้ร่วมหารือความร่วมมือการดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ 1. การผลิตและพัฒนาบุคลากร โดยมีโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถาบันหลักในทุกเขตสุขภาพ การสนับสนุนโควตาการศึกษาของนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข และการอบรมในสาขาต่อยอดตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ทั้ง 19 สาขาของกระทรวงสาธารณสุข 2. การพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชน ได้แก่ สนับสนุนการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) การพัฒนาระบบ/วางแผนทรัพยากร การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และ 3. ความร่วมมืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ โดยจะนำข้อสรุปจากการหารือครั้งนี้มาเป็นข้อตกลงความร่วมมือ และลงนามร่วมกันในเดือนธันวาคม 2560 เป็นแผนความร่วมมือระยะ 1 - 3 ปี ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
     “16 ราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีทั้งองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรม และมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ ได้เสนอโครงการ/แผนการพัฒนาที่จะร่วมมือกับหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น อาทิ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จะร่วมกันกำจัดมะเร็งปากมดลูกที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของหญิงไทยให้ลดลงหรือหมดไปภายใน 10 ปี และการลดการผ่าตัดคลอด ซึ่งมีสูงถึงร้อยละ 40 ของการคลอด ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จะรณรงค์ลดการหักซ้ำของกระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ เป็นต้น” ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าว
     ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งมีตัวแทนจากราชวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ Service Plan คณะกรรมการการแพทย์ระดับชาติ เป็นต้น กรอบความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่ขับเคลื่อนด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) และประเด็นเน้นหนักในปีงบประมาณ 2561 อาทิ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การแก้ปัญหาวัณโรค ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     ทั้งนี้ 16 ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยวิชาชีพแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ และวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน