กรมวิทย์หารือจีนพัฒนาอุตสาหกรรมวัคซีนที่ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจรจาหารือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมวัคซีนที่ผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง เพิ่มองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบคุณภาพวัคซีน พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศ
     นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันวัคซีนที่ผลิตด้วยเซลล์เพาะเลี้ยงมีหลายชนิด เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ วัคซีนป้องกันโรคซิกา และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น แต่บ้านเรายังไม่มีห้องแล็บที่ตรวจคุณลักษณะของเซลล์ได้ตามมาตรฐาน ทำให้ผู้ผลิตและนักวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศต้องส่งเซลล์เพาะเลี้ยงไปทดสอบคุณลักษณะในต่างประเทศ ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายสิบล้านบาท เพื่อยืนยันว่าเซลล์เพาะเลี้ยงนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดมะเร็งเมื่อใช้ผลิตวัคซีน ในการนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ในฐานะห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนของประเทศ จึงวางแผนพัฒนาการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยง Vero ซึ่งเป็นเซลล์ที่ได้มาจากไตของลิงแอฟริกา ที่ประเทศทั่วโลกรวมถึงองค์การอนามัยโลกให้การยอมรับนำมาใช้ผลิตวัคซีน และเป็นที่นิยมใช้ในการผลิตวัคซีนอย่างมากแต่ต้องมีการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์ก่อนนำมาใช้ในการผลิต ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการเจรจาความร่วมมือกับผู้ผลิตวัคซีนในประเทศจีนเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะของเซลล์ Vero โดยทางผู้ผลิตยินดีให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรม จากการเจรจาทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนา การผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีน โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณลักษณะและคุณภาพของเซลล์เพาะเลี้ยงที่ใช้ผลิตวัคซีนจะต้องได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากหน่วยควบคุมกำกับภาครัฐด้านวัคซีนของประเทศจีนก่อนที่ผู้ผลิตจะนำเซลล์มาใช้ในการผลิตวัคซีนได้ ถือเป็นกฎข้อบังคับที่ผู้ผลิตต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิตตรวจสอบคุณภาพของบริษัท Lioning Chengda Biotechnology Co.Ltd., Shenyang (เหลียวหนิง เชียงดาไบโอเทคโนโลยี จำกัด เมืองเสิ่นหยาง) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตวัคซีนขนาดใหญ่และมีความทันสมัยของประเทศจีน ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยง Vero และมีผลิตภัณฑ์ที่นำมาขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อตาย นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนที่อยู่ในแผนพัฒนาวิจัยการผลิตของบริษัททั้งวัคซีนแบคทีเรียและไวรัสอีกหลายชนิด
     “ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเจรจาครั้งนี้ คือ นอกจากองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนของประเทศไทยแล้ว การที่ประเทศจีนให้ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์ Vero จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเซลล์เพาะเลี้ยงของสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งเซลล์ไปตรวจในต่างประเทศ เป็นการพึ่งพาตนเองในประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0” นพ.สุขุม กล่าว