ร.พ.สงขลาคัดกรองโรคมะเร็ง รักษาแต่เริ่มแรก ลดอัตราตายได้ผล 

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูประบบสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่แบ่งเครือข่ายบริการเป็น 12 เขตสุขภาพ และ กทม. ให้บริการดูแลตามการเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรคในภูมิภาคนั้น ๆ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยให้เขตสุขภาพพัฒนาระบบบริการตั้งแต่บริการพื้นฐาน บริการหลัก และความเชี่ยวชาญระดับสูงทั้ง 19 สาขา บริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ลดอัตราป่วย การเสียชีวิต รักษาโรคที่สำคัญ รวมถึงลดค่าใช้จ่าย
     นพโสภณ กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่สงขลา พบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของจังหวัด โดยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพิ่มมากขึ้นทุกปี โรงพยาบาลสงขลาสามารถลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในจังหวัดได้ดี ผู้ป่วยเข้าถึงบริการตั้งแต่ระยะแรก ลดอัตราป่วยและเสียชีวิต โดยการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในกลุ่มเสี่ยง ญาติสายตรงผู้ป่วยมะเร็ง และผู้สูงอายุ โดยการส่องกล้องและตรวจชิ้นเนื้อ ทราบผลภายใน 2 สัปดาห์ และทำการผ่าตัดภายใน 1 เดือน ให้รับเคมีบำบัดหลังจากผ่าตัดภายใน 6 สัปดาห์ ทั้งที่แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผลการดำเนินงาน 2 ปีที่ผ่านมา สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ จาก 92 ราย ในปี 2558 เหลือ 58 ราย ในปี 2559 และในปี 2561 ได้กำหนดให้ดำเนินการในโรงพยาบาลใหญ่ของทุกเขตสุขภาพ
     พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 กล่าวว่า สำหรับเขตสุขภาพที่ 12 ในปี 2560-2565 มีแผนพัฒนาระบบริการศูนย์ความเป็นเลิศ 5 สาขา ได้แก่
     1. สาขาหัวใจ เช่น พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์ 3 แห่ง ในการสวนหลอดเลือดหัวใจและผ่าตัดเปิดหัวใจ
     2. สาขาอุบัติเหตุ เช่น พัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ
     3. สาขาทารกแรกเกิด เช่น พัฒนาให้มีเตียงผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) เพียงพอในจังหวัด
     4. สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ ร.พ.หาดใหญ่จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะและให้บริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ดวงตา
     และ 5. สาขามะเร็ง เช่น พัฒนาระบบทะเบียนมะเร็งระดับเขต เพิ่มศักยภาพให้ ร.พ.ชุมชนให้ยาเคมีบำบัดได้ เพิ่มศักยภาพด้านรังสีรักษาของ ร.พ.หาดใหญ่ โดยกำลังก่อสร้างอาคารรังสีรักษาที่ ร.พ.นาหม่อม นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบริการสาขาหลักพื้นฐาน อาทิ เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดให้มีศักยภาพเฉพาะด้านอย่างน้อย 1 แห่ง เช่น ร.พ.นาโยง ผ่าตัดตาต้อกระจก ร.พ.นาหม่อม ให้ยาเคมีบำบัด เป็นต้น