กรม สบส. ชูผลงาน อสม. ดึงแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน

เป็นเครือข่ายป้องกันยาเสพติด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชูผลงานเด่น อสม. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยสามารถดึงแรงงานต่างด้าว ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เสริมสร้างนวัตกรรมยุทธศาสตร์บันได 3 ขั้น ขั้นหยุด ขั้นละ ขั้นเลิก ลดยาเสพติดได้อย่างเห็นผล สร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน
     นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การขับเคลื่อนนโยบายระบบสุขภาพภาคประชาชน มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของประชาชน สร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการป้องกันโรคต่าง ๆ และปัญหายาเสพติดในชุมชนซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคม โดยกรม สบส. ได้สนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นพื้นที่เกษตรกรรมจึงมีแรงงานกัมพูชาเดินทางเข้ามาทำงานอยู่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน และเป็นจุดผ่านของการขนย้ายยาเสพติด มีประชากรแฝงจากต่างพื้นที่ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ผลที่ตามมา คือ การโจรกรรมข้ามแดนอยู่เป็นประจำ ปัญหายาเสพติดทำให้เกิดแหล่งมั่วสุมและมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ยากต่อการป้องกัน
     ในการดำเนินงานของ อสม.นิชล เสี้ยวเส็ง อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 ได้ดำเนินงานในฐานะ อสม. มาเป็นเวลากว่า 9 ปี ในพื้นที่ของตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และมีบทบาทางสังคม เช่น ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดสระแก้ว ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลทับพริก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น เป็นการสร้างความไว้วางใจทำให้เข้าถึงชุมชนได้ง่าย กลยุทธ์ในการดึงชุมชนและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ใจบำบัดใจ จึงเกิดเป็นยุทธศาสตร์บันได 3 ขั้น คือ 1. ขั้นหยุด หยุดเสพ หยุดขาย มีการสุ่มตรวจปัสสาวะเยาวชนและแรงงานต่างด้าว และสร้างเครือข่ายหมู่บ้านคู่ขนานไทย-กัมพูชา ร่วมจัดเวรยามช่วงกลางวันและกลางคืน 2. ขั้นละ ออกให้ความรู้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่ายคุณธรรม สื่อศิลปะสร้างสรรค์ สวยใสต้องไม่ท้อง เป็นต้น และ 3. ขั้นเลิก สำหรับผู้เสพใช้ชุมชน สังคม ครอบครัวบำบัด ส่วนผู้ค้าจะส่งดำเนินการตามกฎหมาย
     นอกจากนี้ ยังร่วมทำงานและเป็นประธานตั้งศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลทับพริก ดำเนินงานในรูปแบบของเครือข่ายจิตอาสา มีสมาชิกในพื้นที่ จำนวน 120 คน มีเป้าหมายในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาวะของชุมชน โดยแบ่งการทำงานเป็นกลุ่มได้แก่ กลุ่มอาสาเพื่อสร้างสุข กลุ่มพิทักษ์รักษาความสงบ กลุ่มสายใยรัก อบต. สู่ชุมชนและกลุ่มเฝ้าระวังเด็กและเยาวชน เป็นต้น