นวัตกรรม “เตียงไดนามิคพิชิตแผลกดทับ”

ผลงานสาธารณสุขเมืองกาญจน์

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560 “สานพลัง สร้างการเรียนรู้ คู่สุขภาพดียุค 4.0” พร้อมมอบรางวัลแก่บุคคล/หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประสบการณ์การทำงาน 35 ปี สู่การปฏิบัติในยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมพีลูส อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
     นพ.โสภณ กล่าวว่า บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุข ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยยุค 4.0 ตามเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ทั้งนี้ บุคลากรด้านสาธารณสุขควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ การบริหารงานและทักษะด้านการบริการ ให้ทันต่อสภาพการณ์ของประเทศในการเปิดประตูสู่อาเซียน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคไอที ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยบริการและระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     “อยากฝากถึงข้าราชการให้ยึดหลักการทำงาน 10 ข้อ คือ 1. มีความสามารถ 2. มีความเพียร 3. มีไหวพริบช่างสังเกต 4. รู้เท่าถึงการปฏิบัติกิจการให้เหมาะสม 5. ซื่อตรงต่อหน้าที่ทำงานโดยสุจริต 6. ซื่อตรงต่อคนทั่วไป ทำตัวเองให้เป็นคนน่าเชื่อถือ 7. รู้จักนิสัยคนต้องวางตัวได้ดีเข้ากับคนได้ และต้องไม่ทำให้ลูกน้องเป็นฝูงกาฝูงแกะที่จะคอยแต่ไล่ต้อน 8. รู้จักผ่อนผันอย่าเป็นตาเถรตรง ต้องรู้จักผ่อนสั้น ผ่อนยาว 9. ควรมีหลักฐานปฏิบัติตนดีน่าเชื่อถือ และ 10. จงรักภักดีปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หากทุกคนมุ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักข้าราชการที่ดี จะช่วยพัฒนาประเทศเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง” นพ.โสภณ กล่าว
     ด้าน นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านบริหาร วิชาการ บริการ และมีการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการ การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนผู้รับบริการ ของจังหวัดกาญจนบุรี
    ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ “เตียงไดนามิคพิชิตแผลกดทับ” เป็นเตียงที่ช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับ ลดภาระการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลและญาติ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วย เนื่องจาก ‘แผลกดทับ’ เป็นความทุกข์สาหัสของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน – ติดเตียง หรือผู้ป่วยที่มีความจำกัดในการเคลื่อนไหวแล้วยังนำไปสู่ปัญหาการติดเชื้อและอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ เตียงไดนามิคพิชิตแผลกดทับเป็นเตียงที่มีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร และความสูง 65 เซนติเมตร ใช้มอเตอร์เป็นกลไกการขับเคลื่อนแม่แรงในการยกเตียง มีอุปกรณ์สำหรับตั้งเวลา และควบคุมการทำงานรองรับน้ำหนักได้ตามสัดส่วนของผู้ป่วยที่ใช้ได้เป็นอย่างดี และเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีความสะดวกในการใช้งานและการเก็บรักษา ประดิษฐ์ง่าย กลไกการทำงานไม่ซับซ้อน ราคาถูก เนื่องจากนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถนำเตียงเก่ามาปรับปรุงเป็นเตียงป้องกันแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียงได้ พร้อมจะขยายให้ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดนำไปปรับใช้