‘AIDS  ALMOST  ZERO’ 

ตั้งเป้าภายในปี  พ.ศ. 2573  ประเทศไทยจะพิชิตโรคเอดส์ !!

โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS ระบุว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมประมาณ 36.7 ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อคนใหม่ 2.1 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ 1.1 ล้านคน ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย กรมควบคุมโรค คนงานว่า เมื่อสิ้นปี 2559 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 427,332 คน ผู้ติดเชื้อคนใหม่จำนวนประมาณ 6,268 คน (เฉลี่ยวันละ 17 คน) และเสียชีวิตประมาณปีละ 1.5 หมื่นคน
     แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเสียชีวิตจากโรคเอดส์มีแนวโน้มที่จะลดจำนวนลงทั่วโลก อันเนื่องมาจากการเข้าถึงยาได้มากขึ้น แต่ในปี 2559 ที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ออกปฏิญญาการเมืองด้านเอชไอวี โดยกำหนดเป้าหมายในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และเชื้อ HIV มีเป้าหมายหลัก คือ การกำจัดโรคเอดส์ให้ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไป
     ขณะที่รัฐบาลไทยก็ได้ขานรับต่อปฏิญญาของ UN โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สาระ สำคัญของยุทธศาสตร์แห่งชาติฯ มีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 คน ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 คน ตลอดจนลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงร้อยละ 90
     นอกจากนี้ ภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กร ยังได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “อีกนิด...พิชิตเอดส์” หรือ ‘AIDS-Almost Zero’ โดยมีมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแกนกลางในการระดมทุน เพื่อจัดสรรสู่องค์กรที่นำเสนอโครงการทำงานด้านเอดส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน 13 ปีข้างหน้า คือ ‘ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีคนใหม่ภายในปี พ.ศ. 2573’

กำเนิดโรคเอดส์
     โรคเอดส์พบครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยเป็นชายรักร่วมเพศป่วยเป็นปอดบวมจากเชื้อนิวโมซีสตีส แครินิอาย (Pneumocystis Carinii) ทั้งที่เป็นคนแข็งแรง และไม่เคยใช้ยากดภูมิต้านทานมาก่อน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า เซลล์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ จากการศึกษาย้อนหลัง พบว่า โรคนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกในปี พ.ศ. 2503 และต่อมาได้แพร่ไปยังเกาะไฮติ ทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย
     ในปี พ.ศ. 2526 Luc Montagnier ชาวฝรั่งเศส สามารถแยกเชื้อจากต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วย และตั้งชื่อว่า Lymphadenopathy Assoiciated Virus หรือ LAV และในเวลาใกล้เคียงกัน Robert Gallo นายแพทย์ชาวอเมริกันก็สามารถแยกเชื้อจากเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วย และตั้งชื่อว่า ‘Human T cell Lymphotropic Virus Type III’ หรือ HTL V III ต่อมา Levy นายแพทย์ชาวอเมริกัน สามารถแยกเชื้อชนิดเดียวกันนี้ และตั้งชื่อว่า ‘ AIDS related virus’ จากการศึกษาในเวลาต่อมา พบว่า เชื้อทั้ง 3 ตัวนี้ น่าจะเป็นเชื้อตัวเดียวกันจึงตกลงตั้งชื่อให้เป็นสากลว่า ‘Human Immounodeficiency Virus’ หรือ ‘HIV’
     เชื้อ HIV (Human Immunodeficiency Virus) เชื้อไวรัสนี้เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ โดยเชื้อเอชไอวีจะเข้าทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เข้ามาในร่างกายเวลาเจ็บป่วย
     โรค AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเอดส์จะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกเชื้อเอชไอวีบั่นทอนให้อ่อนแอลง จนถึงขั้นที่ร่างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อีก จนเริ่มติดเชื้อหรือเกิดเป็นโรคต่าง ๆ
     ส่วนผู้ป่วยเอดส์คนแรกในประเทศไทย เป็นชาย อายุ 28 ปี เดินทางไปศึกษาต่อที่อเมริกาและมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ เริ่มมีอาการในปี พ.ศ. 2526 ได้รับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา พบว่า ปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumocystis Carinii แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคเอดส์ จึงกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2527 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
     นับแต่พบโรคเอดส์คนแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2527 จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2528 รัฐบาลจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบให้มีคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับโรคเอดส์แห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
     ขณะที่องค์การอนามัยโลกได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคเอดส์จึงกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World Aids Day) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทั่วโลกได้ให้ความเห็นใจและห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การขยายตัวของโรคนี้ลดน้อยลง (ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org)

สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย
     ข้อมูลจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ระบุว่า พบผู้ป่วยเอดส์คนแรกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2528 ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีแรก โรคเอดส์ระบาดส่วนใหญ่ในกลุ่มชายรักชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายรักชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ
     ในปี พ.ศ. 2531 มีการระบาดหนักในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดโดยการฉีด ปี พ.ศ. 2532 เริ่มระบาดในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ ปี พ.ศ. 2533 พบมากในชายนักเที่ยวที่ติดกามโรคจากหญิงขายบริการ และปี พ.ศ. 2534 พบการระบาดในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นภรรยาของชายนักเที่ยว และการระบาดในทารกแรกคลอด
     กล่าวโดยสรุป ภายใน 6 ปีแรก ที่โรคเอดส์เข้ามาถึงเมืองไทยก็ระบาดเข้าไปถึงสถาบันครอบครัวของคนไทยทุกคน !!
     ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 20 ปี นับจากปี พ.ศ. 2527-2548 เป็นต้นมา โรคเอดส์ยังแพร่ระบาดไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับคนงานผู้ป่วยเอดส์จากสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 รวมทั้งสิ้น 280,294 คน มีผู้เสียชีวิต 78,905 คน กลุ่มอายุที่พบมากเป็นกลุ่มคนวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี และพบว่ากลุ่มอายุ 30-34 ปี มีผู้ป่วยสูงสุด (ร้อยละ 25.83) รองลงมาอายุ 25-29 ปี ร้อยละ 24.97 ส่วนกลุ่มอายุต่ำสุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี (ร้อยละ 0.23) นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด รองลงมา คือ เกษตรกรรม
     ส่วนสถานการณ์เอดส์ในประเทศไทยล่าสุด กรมควบคุมโรค (โดยการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์) พบว่า เมื่อสิ้นปี 2559 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 427,332 คน ผู้ติดเชื้อคนใหม่จำนวนประมาณ 6,268 คน (เฉลี่ยวันละ 17 คน) และเสียชีวิตประมาณปีละ 1.5 หมื่นคน
     ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อคนใหม่ในผู้ใหญ่ ร้อยละ 10 ติดเชื้อจากการใช้เข็มและกระบอกฉีดที่ไม่สะอาดในผู้เสพยาเสพติดด้วยวิธีฉีด และร้อยละ 90 จากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน โดยประมาณร้อยละ 45 จากเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย ร้อยละ 30 จากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ทราบว่าอีกฝ่ายติดเชื้อ HIV ร้อยละ 11 เพศสัมพันธ์จากการซื้อบริการ และร้อยละ 4 จากเพศสัมพันธ์ที่ฉาบฉวย !!

ก้าวย่างการแก้ไขปัญหาเอดส์ในประเทศไทย
     อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคเอกชนได้ร่วมกันดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกัน รักษา โรคเอดส์มาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นับตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งได้กำหนดให้ปัญหาโรคเอดส์เป็น ‘วาระแห่งชาติ’ ในปี 2534 เป็นต้นมา
     ระหว่างปี 2535-2539 ประเทศไทยมีแผนป้องกันและแก้ไขเอดส์ระดับชาติเป็นฉบับแรก และดำเนินการต่อเนื่องทุก 5 ปี
     ระหว่างปี 2540-2544 มีนโยบายป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก และมีนโยบายการเข้าถึงบริการดูแลรักษา (Access to Care)
     ปี 2548 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส และกระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ทำให้ระบบบริการสาธารณสุขมีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อมากขึ้น
     ปี 2554 ประเทศไทยลงนามในพันธสัญญาร่วมกับประชาคมโลก เพื่อยุติเอดส์ในปี 2573
     ปี 2559 ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการรณรงค์เรื่องการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก โดยหากตรวจพบมารดาที่ตั้งครรภ์ติดเชื้อ HIV ก็จะมีแนวทางการป้องกันไม่ให้ลูกในครรภ์ติดเชื้อ โดยให้มารดารับประทานยาต้านไวรัส หลังทารกคลอดก็จะให้ยาป้องกันแก่ทารกประมาณ 1 เดือน และแนะนำให้ดื่มนมผสมแทนนมแม่ ทำให้อัตราการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกมีน้อยกว่า 2% ตรงตามเป้าขององค์การอนามัยโลก ถือเป็นประเทศแรกในเอเชีย และเป็นประเทศที่ 2 ของโลกรองจากประเทศคิวบา โดยประเทศไทยได้รับรางวัลจากองค์การอนามัยโลกเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา
     จากผลการดำเนินนโยบายจัดการปัญหาโรคเอดส์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อ HIV ในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนผู้ติดเชื้อคนใหม่ในปี 2533 ที่มีตัวเลขประมาณ 150,000 คน ในปี 2538 มีประมาณ 62,449 คน และลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ในปี 2548 มีจำนวน 16,014 คน ปัจจุบันลดลงเหลือประมาณปีละ 6,000 คน !!

ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573
     รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สาระ สำคัญของยุทธศาสตร์แห่งชาติฯ มีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 คน ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 คน ตลอดจนลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงร้อยละ 90 โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นและเร่งรัดจัดชุดบริการที่มีประสิทธิผลสูงและรอบด้าน ให้ครอบคลุมพื้นที่และประชากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและมีโอกาสรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสูง
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและบูรณาการการดำเนินงานป้องกันที่มีประสิทธิผลเดิมให้เข้มข้นและยั่งยืนในระบบ
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเร่งรัดการรักษา ดูแล และช่วยเหลือทางสังคม ให้มีคุณภาพ รอบด้าน และยั่งยืน
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไกการคุ้มครองสิทธิ เพื่อลดการรังเกียจกีดกัน การเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและเพศภาวะ
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มความร่วมรับผิดชอบ การลงทุน และประสิทธิภาพการจัดการในทุกภาคส่วนทั้งระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่
     และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการวิจัยที่รอบด้านและมีประสิทธิภาพ
     ส่วนการขับเคลื่อนนโยบายในระดับประเทศ จะดำเนินการผ่านคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ส่วนระดับพื้นที่ จะมีอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นกลไกขับเคลื่อนและทำหน้าที่ในการผลักดัน สนับสนุน และกำกับทิศทาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินงานตามแผนยุทธสาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยุติเอดส์ในประเทศไทย

‘AIDS ALMOST ZERO’
     นอกจากแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573 ของรัฐบาลที่กำลังขับเคลื่อนแล้ว ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจกว่า 30 องค์กร ยังได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “อีกนิด...พิชิตเอดส์” หรือ ‘AIDS-Almost Zero’ โดยมีมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแกนกลางในการระดมทุน เพื่อจัดสรรสู่องค์กรที่นำเสนอโครงการทำงานด้านเอดส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน 13 ปีข้างหน้า คือ ‘ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีคนใหม่ภายในปี พ.ศ. 2573’
     วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ เพื่อระดมทุนมาจัดสรรให้แก่องค์กรที่ทำงานด้านเอดส์ เนื่องจากที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกเพื่อสู้เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (Global Fund) โดยดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ ป้องกัน ดูแล และรักษาผู้ป่วยมาตลอด แต่นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 กองทุนโลกฯ ได้ยุติการสนับสนุนโครงการในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยได้รับการยกระดับให้เป็นประเทศที่มีฐานะปานกลางระดับสูง จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กองทุนโลกฯ จะให้การสนับสนุนโครงการต่อไปได้ ดังนั้น องค์กรที่ทำงานด้านเอดส์จึงต้องระดมเงินสนับสนุนจากภายในประเทศเพื่อมาดำเนินโครงการต่อไป
     ทั้งนี้ องค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดทำโครงการ เช่น มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล มูลนิธิโอโซน มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ฯลฯ รวม 30 องค์กร ได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการ ‘อีกนิดพิชิตเอดส์’ หรือ AIDS-Almost Zero โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ทำเนียบรัฐบาล ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
     พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า โรคเอดส์สร้างปัญหาให้กับหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยมายาวนาน โดยประเทศไทยพยายามหยุดยั้งปัญหานี้ จนทำให้สถิติผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ลดลง ส่งผลให้ไทยเป็นต้นแบบให้กับประเทศต่าง ๆ ในการรณรงค์ต่อสู้กับปัญหานี้ แต่รัฐบาลไทยยังถือเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งยังร่วมแสดงเจตจำนงกับสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าในปี 2573 จะไม่มีผู้ติดเชื้อคนใหม่และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์
     ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และต้องมีงบประมาณสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง การบำบัดรักษา การเข้าถึงยาต้านไวรัส ฯลฯ ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 นี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 4,108 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับงานส่วนนี้
     “การทำโครงการ ‘อีกนิดพิชิตเอดส์’ ที่มีการระดมความช่วยเหลือต่าง ๆ ระดมกำลังจิตอาสา รวมถึงระดมทุนจากภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่าภายใน 14 ปีข้างหน้า หรืออาจจะเร็วกว่านั้น ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศอันดับแรก ๆ ของโลกที่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอชอี หรือโรคเอดส์ได้ตามที่ยูเอ็นตั้งเป้าหมายเอาไว้” พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าว

“Princess PrEP ช่วยได้ไม่ติดเอดส์”
     “Princess PrEP ช่วยได้ไม่ติดเอดส์” นี่คือคำขวัญที่ใช้ในการรณรงค์งานวันเอดส์โลกในประเทศไทยในปีนี้ ที่สภากาชาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกันจัดขึ้นที่จามจุรีสแควร์ ทั้งนี้ ยา ‘PrEP’ (Pre Exposure Prophylaxis) เป็นสูตรยาต้านไวรัสเอดส์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มให้บริการ PrEP ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 เป็นต้นมา
     ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า PrEP เป็นชื่อย่อของ Pre Exposure Prophylaxis คือ การให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวีก่อนมีการสัมผัส (pre-exposure) ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อป้องกัน (prophylaxis) การติดเชื้อเอชไอวีจากการสัมผัสนั้น PrEP สามารถให้ได้ทั้งในรูปยากิน หรือสารฆ่าจุลินทรีย์ (microbicides) ในรูปเจลผสมยาต้านไวรัสใส่ในช่องคลอด หรือในทวารหนัก และห่วงบรรจุยาต้านใส่ในช่องคลอด
     PrEP มีแนวคิดมาจากความรู้เกี่ยวกับพยาธิกำเนิดของการติดเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัส โดยพบว่าหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี เช่น หลังการมีเพศสัมพันธ์ หรือหลังถูกเข็มตำ การติดเชื้อจะเกิดอยู่เฉพาะที่ โดยการติดเชื้อทั่วร่างกายจะยังไม่เกิดขึ้นทันที แต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 วันหลังการสัมผัส ในช่วงเวลานี้ พบว่า จะมีเซลล์บริเวณทางเข้าของเชื้อเป็นตัวรับเชื้อเอชไอวีและส่งต่อเชื้อไปให้แก่เซลล์ใกล้เคียงและนำเชื้อไปที่ต่อมน้ำเหลืองเฉพาะที่ จากนั้นจะมีการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีไปทั่วร่างกาย ประมาณ 5 วันหลังสัมผัส พบว่า การให้ยาต้านรีโทรไวรัสหลังสัมผัส (Post Exposure Prophylaxis - PEP) สามารถขัดขวางกระบวนการติดเชื้อดังกล่าวได้ แต่การให้ PEP จะต้องให้ทันทีหลังสัมผัส ซึ่งมักจะมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ผู้สัมผัสมักจะมาพบบุคลากรทางการแพทย์หลังสัมผัสล่าช้า จึงมีการประยุกต์การให้ PrEP แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้ทันท่วงทีหลังการสัมผัส การให้ PrEP มีหลักฐานจากการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและการศึกษาทางคลินิกว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้
     ศ.ดร.นพ.นรินทร์ กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายที่ควรจะได้รับ PrEP คือ 1. ชายรักชาย ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับคู่นอนที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือไม่ทราบว่าติดเชื้อหรือไม่ 2. หญิงและชายที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักกับคู่นอนที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือไม่ทราบว่าติดเชื้อหรือไม่
     นอกจากนี้ จะต้องเน้นให้ผู้ที่ได้รับ PrEP เห็นความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอร่วมกับการใช้ PrEP นอกจากนี้ ผู้ที่จะได้รับ PrEP จะต้องมีหลักฐานจากการตรวจเลือดว่าไม่มีการติดเชื้อเอชไอวี ณ เวลาที่ได้รับ PrEP รวมทั้งไม่มีประวัติ และอาการ และ/หรืออาการแสดงที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อเอชไอวีเฉียบพลัน
     ส่วนยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาให้ใช้ใน PrEP ได้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 คือ tenofovir (TDF) ขนาด 300 มก. และ emtricitabine (FTC) ขนาด 200 มก. ซึ่งรวมอยู่ในยาเม็ดเดียวกัน (TDF/FTC) บริหารยาโดยการรับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละครั้ง และต้องรับประทานยาทุกวันอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงเวลาที่ยังมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอน ไม่ใช่รับประทานเฉพาะเวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์ ส่วน PrEP ในรูปของ microbicides ยังอยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มากกว่านี้
     อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีหลักฐานหลายประการสนับสนุนประโยชน์ของ PrEP แต่ก่อนจะนำไปใช้จำเป็นต้องพิจารณาถึงข้อจำกัดหลายประการ เช่น
     1. ก่อนให้ PrEP จะต้องตรวจยืนยันว่าผู้นั้นไม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยการตรวจ anti-HIV ให้ผลลบ และการตรวจ HIV-RNA ให้ผลลบในกรณีที่สงสัยการติดเชื้อเอชไอวีเฉียบพลัน (เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีเฉียบพลันด้วย anti-HIV จะให้ผลลบลวงได้) การให้ PrEP แก่ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันหรือรักษา แต่อาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาได้
     2. ก่อนให้ PrEP ควรตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในผู้ที่จะได้รับ PrEP เนื่องจากในผู้ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี การหยุดยา TDF/FTC ที่ใช้ใน PrEP อาจทำให้เกิดการกำเริบของไวรัสตับอักเสบบีหลังหยุดยาได้
     3. ผู้ที่ได้รับ PrEP จะต้องไม่มีโรคไต และ/หรือโรคกระดูกบางร่วมด้วย
     4. หลักฐานที่สนับสนุนถึงประสิทธิผลของ PrEP มาจากการศึกษาในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น ไม่ได้รวมผู้ที่มีความเสี่ยงทางอื่น เช่น ผู้ติดยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ฯลฯ