“Humanitude”  แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุด้วยความเคารพ

และเข้าใจในความเป็นมนุษย์

     นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันภาวะสมองเสื่อมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุไทย ซึ่งการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมมีความยากลำบาก ก่อให้เกิดความเครียดกับผู้ดูแลและครอบครัว หรือแม้แต่บุคลากรเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพที่ให้การดูแลผู้ป่วย เนื่องจากไม่สามารถให้การดูแลที่เหมาะสม อีกทั้งปัญหาพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ทำให้เกิดภาระของผู้ดูแล ครอบครัว ผลกระทบที่มีต่อชุมชนหรือเศรษฐกิจ ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจำเป็นที่ทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัวหรือผู้ดูแล ต้องอาศัยทักษะและองค์ความรู้เฉพาะที่สามารถรับมือกับอาการทางพฤติกรรมและจิตที่แปรปรวน และความเสื่อมถอยลงการคงสภาพหรือกระตุ้นสมรรถนะสมอง ก็คือ การดูแลตาม แนวคิดฮิวแมนนิจูด (Humanitude) เป็นแนวคิดการดูแลที่เน้นบทบาทการดูแลที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการรู้คิด ด้านความจำ หรือมีความผิดปกติทางพฤติกรรม มีการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง โดยยึดหลักการดูแลผู้สูงอายุด้วยความเคารพและเข้าใจในความเป็นมนุษย์ ให้การดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจ เอาใจใส่ ความอบอุ่น อ่อนโยนและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดความผาสุกในชีวิต โดยมีหลักการที่สำคัญ 4 องค์ประกอบ คือ 1) การพูด 2) การสบตา 3) การสัมผัส และ 4) การจัดท่าทางแนวตั้งตรง ซึ่งเหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมโดยเฉพาะ
     นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า จากการอบรมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรมและผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก อีกทั้งมีบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย จัดการอบรม “การดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมด้วยการดูแลแบบฮิวแมนนิจูด ครั้งที่ 2” โดยเพิ่มการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโครงการได้ฝึกทักษะและเห็นภาพการปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการแพทย์ และฝึกปฏิบัติจริง ณ ศูนย์ผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ Day care ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 สถาบันประสาทวิทยา ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้พัฒนาปรัชญาฮิวแมนนิจูดชาวฝรั่งเศส Yves Gineste และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Tokyo Medical Center ประเทศญี่ปุ่น Dr. Honda Miwako และ Ms. Sayoshi Hayashi ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดูแลผู้สูงอายุแบบมีระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัวให้ดีเพิ่มมากขึ้น