กรมวิทย์เผยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

และฆ่าเชื้อโรคปลอดฟอร์มัลดีไฮด์   

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุ่มเก็บผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในครัวเรือนและทางสาธารณสุข มาทำการตรวจวิเคราะห์ 50 ตัวอย่าง พบว่า ทุกตัวอย่างปลอดภัยจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
     นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขมีการนำสารกลุ่มอัลดีไฮด์ ได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์ กลูตารัลดีไฮด์ และไกลออกซอล มาใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฟอร์มัลดีไฮด์มีกลิ่นรุนแรง เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ดวงตา เป็นสารไวไฟ มีพิษสูง และอาจเป็นสารก่อมะเร็ง กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกำหนดให้สารฟอร์มัลดีไฮด์เป็นสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในบ้านเรือน
     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภค คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน จึงได้มีการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลังการจำหน่าย โดยการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกลูตารัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่มีขายในท้องตลาดว่ามีการนำฟอร์มัลดีไฮด์มาปลอมปนหรือไม่ 
    สำหรับในปีงบประมาณปี 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการสำรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในบ้านเรือน ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ โดยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปดังกล่าว จำนวน 50 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผลการทดสอบทุกตัวอย่างไม่พบสารฟอร์มัลดีไฮด์ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในครัวเรือนมีความปลอดภัย และผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค มีการคัดเลือกและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบในกลุ่มอัลดีไฮด์ที่ผลิต หรือนำเข้า ส่งตรวจคุณภาพวัตถุดิบกลูตารัลดีไฮด์ก่อนนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
     “อย่างไรก็ตาม ประชาชนควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่มีมาตรฐาน และจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง อย่าให้เข้าตา ปาก จมูก ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หลีกเลี่ยงการสูดดมไอสาร และเมื่อเสร็จงานต้องล้างมือล้างเท้าให้สะอาด”