เปิดแผนยุทธศาสตร์ ‘ยุติวัณโรคประเทศไทย’

ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 50 ภายในปี 2564

องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง โดยมีอัตราป่วยวัณโรครายใหม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 1.3 เท่า แต่ละปีพบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 120,000 คน และเสียชีวิต 13,800 คน ที่สำคัญ คือ มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานประมาณ 4,500 คน ต้องใช้งบประมาณในการรักษาสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อคน หากดื้อยารุนแรง
     นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการวินิจฉัยและรักษาเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น และรักษาหายอย่างต่ำเพียงร้อยละ 80 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ขึ้นมา โดยตั้งเป้าจะลดอัตราการเสียชีวิตจากวัณโรคให้เหลือร้อยละ 50 ภายในปี 2564 ส่วนในระยะยาวตั้งเป้าหมายจะยุติวัณโรคให้ได้ภายใน 20 ปี หรือภายในปี 2578 .!!
     วัณโรค หรือ ‘โรคฝีในท้อง’ ที่คนไทยรู้จักและเรียกกันมาตั้งแต่ในอดีต เป็นโรคร้ายที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จากการตรวจ DNA ในกระดูกสันหลังของมัมมี่อียิปต์ที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,400 ปี พบเชื้อวัณโรคในกระดูกสันหลังของมัมมี่ดังกล่าว นอกจากนี้ ‘ฮิปโปเครติส’ (Hippocrates) ชาวกรีก ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น ‘ผู้ให้กำเนิดวิชาแพทย์’ (เกิดประมาณ 460 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ได้บันทึกในสมัยนั้นว่า “วัณโรคเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุด และผู้ป่วยเกือบทุกรายจะเสียชีวิต”
     ใน พ.ศ. 2425 ดร.โรเบิร์ต ค็อค แพทย์ชาวเยอรมัน ได้ค้นพบสาเหตุของวัณโรค คือ เชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คิวโลซิส (Mycobacterrium tuberculosis) ซึ่งในขณะนั้นวัณโรคได้ระบาดไปทั่วยุโรปและอเมริกาและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากร 1 ในทุก ๆ 7 คน การค้นพบวัณโรคของค็อคถือเป็นการบุกเบิกวิธีการรักษาและวินิจฉัยวัณโรค
     ใน พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นวาระครบ 100 ปีของการค้นพบวัณโรค สหพันธ์นานาชาติเพื่อต่อต้านวัณโรคและโรคปอด (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; IUATLD) ได้ประกาศให้วันที่ 24 มีนาคม เป็นวันวัณโรคโลก
     พ.ศ. 2536 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้วัณโรคเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระดับ A Global Emergency หรือ ภาวะฉุกเฉินสากล
     พ.ศ. 2539 องค์การอนามัยโลกได้ร่วมกับ IUATLD และองค์กรอื่น ๆ ที่ตระหนักถึงภัยจากวัณโรคได้ร่วมกันรณรงค์และกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เป็น ‘วันวัณโรคโลก’ เพื่อร่วมกันยุติโรคร้ายที่คร่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยทั่วโลกประมาณ 10 ล้านคน และเสียชีวิตประมาณปีละ 1.8 ล้านคน

สถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยในอดีต
     วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ‘Mycobacterrium tuberculosis’ ซึ่งเกิดได้กับอวัยะทุกส่วนของร่างกาย แต่ร้อยละ 80 จะเกิดขึ้นที่ปอด จึงมีการแบ่งวัณโรคออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ‘วัณโรคปอด’ และ ‘วัณโรคนอกปอด’ เช่น เยื่อหุ้มปอด ต่อมน้ำเหลือง ช่องท้อง ผิวหนัง กระดูกและข้อ เยื่อหุ้มสมอง ระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ
     เชื้อวัณโรคแพร่กระจายจากคนไปสู่คนทางระบบหายใจ โดยผู้ป่วยที่มีเชื้อในเสมหะอาจจะไอ จาม พูด โดยไม่ปิดปาก ทำให้เชื้อวัณโรคที่อยู่ในละอองฝอยลอยออกมาในอากาศ ละอองที่มีขนาดใหญ่จะตกลงสู่พื้นดิน ส่วนละอองขนาดเล็กจะลอยไปในอากาศ ผู้ที่หายใจเอาละอองที่มีเชื้อเข้าไปอาจทำให้ติดเชื้อวัณโรคได้
     ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง จึงมีโอกาสติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายและรุนแรงกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ วัณโรคยังเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ในผู้ป่วยโรคเอดส์
     ส่วนวัณโรคในประเทศไทยนั้น จากหลักฐานทางวิชาการด้านวัณโรคในประเทศไทย สมเด็จพระบรมชนกนาถ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ได้ทรงนิพนธ์ไว้ในเอกสารสุขศึกษา เรื่อง ‘ทุเบอร์คุโลสิส’ เมื่อ พ.ศ. 2463 ความตอนหนึ่งว่า...
     “ตามที่ได้ทำการตรวจศพ ค้นหาโรคที่ทำให้คนตายในโรงพยาบาลศิริราชที่กรุงเทพฯ ทุก 10 ศพที่ตรวจ ได้พบรอยเป็นโรคทุเบอร์คุโลสิส 2 ศพ ใน 2 ศพที่มีรอย ศพหนึ่งสันนิษฐานได้ว่าตายด้วยโรคทุเบอร์คุโลสิส แปลว่า จำนวนที่พวกเราตาย 10 คน ต้องตายด้วยโรคนี้ 1 คน...”

     นอกจากนี้ เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จไปทรงงานเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคคอร์มิค  จังหวัดเชียงใหม่  ใน พ.ศ. 2472  ทรงมีพระราชหัตถเลขามายังหลวงนิตย์   เวชวิศิษฐ์   มีใจความตอนหนึ่งว่า “T.B. มีมากเต็มทีและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร   เพราะไม่มีโรงพยาบาลพิเศษ  หรือ Sanitorium  สำหรับรักษารายที่ไม่หนักนัก  เรื่อง T.B. นี้  ทำให้ฉันสนใจมาก...”

     ด้วยเหตุที่วัณโรคเป็นโรคที่พบมากในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2482 พระไวทยวิธีการ อธิบดีกรมสาธารณสุข (ขณะนั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทย) ได้เสนอโครงการเพื่อสร้างโรงพยาบาลสำหรับรักษาวัณโรคเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ต่อรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม และได้รับอนุมัติการสร้าง โดยจัดซื้อที่ดิน 27 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเป็นทำเลที่สงบอยู่ท่ามกลางทุ่งนาที่มีอากาศบริสุทธิ์
     ใน พ.ศ. 2482 เริ่มสร้างตึกหลังแรก มีเตียงรับผู้ป่วยได้ 25 เตียง ต่อมาใน พ.ศ. 2484 ได้เริ่มเปิดตึกรับผู้ป่วยไว้รักษา โดยอาศัยตึกหลังแรกเป็นที่ทำการตรวจผู้ป่วย และอีกส่วนหนึ่งของตึกเป็นสำนักงานอำนวยการ มีขุนพิทักษ์ ประชาสุข เป็นผู้อำนวยการคนแรก ใช้ชื่อว่า ‘โรงพยาบาลวัณโรคกลาง’ สังกัดกองแพทย์สังคม กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
     นับจากนั้นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรควัณโรคในประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ และต่อมาได้รักษาผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจในทรวงอกที่ไม่ใช่วัณโรคปอดมากขึ้น และมีการเปลี่ยนชื่อใหม่หลายครั้งตามภารกิจที่มากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน คือ ‘สถาบันโรคทรวงอก’ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

WHO จัดอันดับประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 14 ประเทศทั่วโลก ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงที่สุด
     แม้ว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยจะมีมากขึ้น แต่วัณโรคก็ยังไม่หายไปไหน และมีแนวโน้มจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ดังข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกใน พ.ศ. 2553 ระบุว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยวัณโรคกว่า 8.8 ล้านคน ในจำนวนนี้พบผู้เสียชีวิตจากวัณโรคสูงถึง 1.1 ล้านคน
     ขณะที่ประเทศไทยใน พ.ศ. 2553 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก รายงานว่า มีผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทในประเทศไทย จำนวน 68,239 คน แบ่งเป็น ผู้ป่วยใหม่ที่ตรวจพบเชื้อวัณโรคในเสมหะ จำนวน 33,450 คน ผู้ป่วยใหม่ที่ตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคในเสมหะ จำนวน 20,297 คน ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอด จำนวน 10,135 คน และผู้ป่วยที่การรักษาล้มเหลวและเข้ารับรักษาใหม่ จำนวน 2,996 คน
     ในอีก 5 ปีต่อมา สถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยยังรุนแรงมากขึ้น ใน พ.ศ. 2558 องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงระดับโลก ทั้งวัณโรคทั่วไป วัณโรคและเอดส์ วัณโรคดื้อยาหลายขนาน และคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่กว่า 120,000 คนต่อปี ในจำนวนดังกล่าว มีผู้ป่วยเสียชีวิต 12,000 คน รวมทั้งมีปัญหาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน คาดประมาณปีละ 2,200 คน
     กระทรวงสาธารณสุขของไทยอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยให้เหตุผลว่า ถึงแม้ที่ผ่านมามีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรคอย่างต่อเนื่อง แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มขึ้น การใช้ผลการสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติใน พ.ศ. 2555 - 2556 คาดประมาณอัตราอุบัติการณ์วัณโรค พ.ศ. 2557 ได้สูงถึง 171 ต่อประชากร 100,000 คน นอกจากนี้ การสำรวจความชุกวัณโรคดังกล่าว ทำให้ทราบว่าผู้ป่วยวัณโรคเกินกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย พบวัณโรคในเพศชายมากกว่าเพศหญิง รวมทั้งผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการป่วยสูง
     ส่วนในระดับโลก วัณโรคยังเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ใน พ.ศ. 2557 สูงกว่าโรคเอดส์ สหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกโดยการรับรองวาระของประเทศสมาชิก ได้กำหนดให้การควบคุมและป้องกันวัณโรคเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในกรอบสหประชาชาติและยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (End TB strategy) โดยมีเป้าหมายลดอัตราป่วยวัณโรครายใหม่เหลือ 20 และ 10 ต่อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2573 และ พ.ศ. 2578 ตามลำดับ
     “ทั้งนี้ ประเทศไทยมีอัตราป่วยวัณโรครายใหม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 1.3 เท่า มีผู้ป่วยที่ตรวจพบและรายงานร้อยละ 59 ของที่คาดประมาณเท่านั้น ซึ่งสะท้อนถึงการที่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเข้าถึงการรักษาล่าช้าหรือเข้าไม่ถึง ทำให้แพร่กระจายเชื้อในชุมชน และทำให้แต่ละปีอัตราป่วยคาดประมาณลดลงได้เพียงช้า ๆ เท่านั้น ดังนั้น การจะบรรลุเป้าหมาย SDGs และ End TB ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการดำเนินงานในทิศทางใหม่เพื่อสามารถยุติปัญหาวัณโรคอย่างจริงจังก่อนที่สถานการณ์ทวีความรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมและรักษาด้วยยาสูตรพื้นฐานได้” รายงานของกระทรวงสาธารณสุข ระบุ

พบผู้ป่วยในเรือนจำติดเชื้อวัณโรคสูงกว่าภายนอกถึง 10 เท่า
     ปัจจุบันกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยเฉพาะสภาพเรือนจำในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีความแออัด ต้องอยู่อาศัยในพื้นที่จำกัดและคับแคบ จึงทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่าย ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่ดูแลเรือนจำทั่วประเทศจัดทำโครงการ ‘คืนสุขภาพดีสู่สังคม’ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ยุติวัณโรคในเรือนจำ โดยจัดทำโครงการดังกล่าวในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา
     ทั้งนี้ หลักการควบคุมวัณโรค คือ ค้นหาผู้ป่วยให้พบเร็วที่สุดและรีบรักษาให้หาย เพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อ โดยการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ ซึ่งจะส่งผลให้ลดการเกิดโรคเร็วขึ้น
     นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงสถานการณ์วัณโรคในเรือนจำว่า วัณโรคมักจะเกิดกับกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำ ประกอบกับในปัจจุบันสภาพเรือนจำมีความแออัดสูงมาก จึงทำให้เกิดการติดต่อโรคทางเดินหายใจได้ง่าย ดังนั้น กรมราชทัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ และ สปสช. จึงได้เห็นความสำคัญในการคัดกรองผู้ป่วยโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก 100% และตรวจเสมหะผู้ป่วยที่สงสัยด้วยเครื่อง Gene-x-Pert จึงได้พบผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
     อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ 142 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 3,368 คน จากจำนวนผู้ต้องขัง 310,000 คน เทียบเป็นความชุก 1,086 คน ต่อประชากร 100,000 คน โดยผู้ต้องขังที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นวัณโรคจะได้รับยารักษา และอยู่ในห้องที่แยกการควบคุมในระยะแพร่เชื้อ 2 เดือนแรก จากนั้นเมื่อพ้นระยะติดต่อแล้วจะมีการควบคุมการรับประทานยาทุกวันไปจนกว่าจะหายขาด ส่วนการป้องกันได้มีการแจกหน้ากากอนามัยกับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังอื่นในเรือนจำ
     "ผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยวัณโรคในเรือนจำมีเพียง 1% ของผู้ต้องขังทั้งหมด หรือ 1,000 คน ต่อ 100,000 คน แต่หากเทียบกับผู้ที่อยู่ภายนอกเรือนจำ อัตราหรือสัดส่วนผู้ป่วยวัณโรคจะพบแค่ 100 คน ต่อประชากร 100,000 คน หรือคิดเป็น 0.1% เท่านั้น ซึ่งตัวเลขผู้ป่วยในเรือนจำเมื่อเทียบกันแล้วถือว่าสูงมาก โดยสูงมากกว่าภายนอกถึง 10 เท่า แต่กรมราชทัณฑ์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งหลังจากที่มีการคัดกรองแยกผู้ป่วยแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาให้ยาตามระยะ และจะมีแพทย์ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่กลับไปแพร่เชื้ออีก" อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว
     ขณะที่ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ระบุว่า ในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำปีละประมาณ 1,500 คน โดยในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรคร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ได้ร่วมมือกันเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำจำนวน 142 แห่งทั่วประเทศ โดยจัดบริการคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขังทั้งหมดทั่วประเทศ 282,816 คน
     พบผลรังสีผิดปกติและส่งเสมหะตรวจในห้องปฏิบัติการชันสูตร 24,436 คน พบผู้ป่วยวัณโรค 1,934 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 พบผู้ป่วยวัณโรค 1,434 คน แต่จากการเร่งรัดดำเนินการในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมเพียง 2 เดือน พบผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,934 คน รวมพบผู้ป่วยวัณโรคในปี 2560 จำนวน 3,368 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้มากขึ้นกว่าเท่าตัว เมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าถึงสิ้นปี 2560 อาจพบผู้ป่วยวัณโรคสูงถึง 5,000 คน ซึ่งหมายถึงการนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาเพื่อตัดวงจรแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564
     จากการทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อปี 2556 ซึ่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาจากองค์กรระหว่างประเทศ ได้ยืนยันว่า เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ พบว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญหลายประการ เช่น 1. อัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงของผู้ป่วยวัณโรค 2. การวินิจฉัยล่าช้า 3. ความซ้ำซ้อนในระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 4. ความไม่ครอบคลุมในการส่งรายงานวัณโรคในหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 5. อัตราการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาที่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยา โดยใน พ.ศ. 2555 พบว่า กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวได้รับการตรวจเพื่อวินิจฉัยเพียงร้อยละ 28 และ 6. อุปสรรคในการเข้าถึงการดูแลรักษาวัณโรคของประชากรแรงงานข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงความท้าทายของการมีเสถียรภาพในการย้ายที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อสิ้นปี 2558 ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีการเพิ่มจำนวนประชากรแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตราป่วยด้วยวัณโรคสูงกว่าประเทศไทย
     อย่างไรก็ตาม จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ประเทศไทยจึงจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติฉบับที่ 1 ขึ้นมา โดย Dr. Paul Nunn จาก Global Infectious Diseases Consulting Ltd., ประธานคณะผู้แทนร่วมนานาชาติ เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานวัณโรค ครั้งที่ 5 เป็นผู้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติฉบับนี้ หลังจากนั้นสำนักวัณโรคได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
     ใน พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรคมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแผนยุทธศาสตร์ หลังจากนั้นจึงได้นำเสนอกระทรวงสาธารณสุขและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง แต่ละปีพบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 120,000 คน และเสียชีวิต 13,800 คน ที่สำคัญ คือ มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานประมาณ 4,500 คน ต้องใช้งบประมาณในการรักษาสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อคน หากดื้อยารุนแรง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการวินิจฉัยและรักษาเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น และรักษาหายอย่างต่ำเพียงร้อยละ 80 ซึ่งไม่สูงพอที่จะนำไปสู่การลดโรค
     “ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560 -2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการตามเสนอเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยตั้งเป้ายุติวัณโรคให้ได้ภายใน 20 ปี หรือภายใน พ.ศ. 2578 ด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 1. การค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุม 2. ลดการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรค 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 4. สร้างกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน และ 5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการป้องกันดูแลรักษาและควบคุมโรค” ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าว
     ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติเพื่อการป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้ มีเป้าประสงค์เพื่อ “ลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ 12.5 ต่อปี จาก 171 ต่อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากร 100,000 คน เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2564” และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธ ศาสตร์การยุติวัณโรค (The End TB Strategy) ที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุม โดยการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย เป้าประสงค์ เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุมร้อยละ 100 โดยให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง และได้รับการวินิฉัยด้วยวิธีการตรวจที่รวดเร็ว รวมทั้งการเข้าถึงการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐาน มีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่ดี เช่น เพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยวัณโรคที่รวดเร็วโดยเทคโนโลยีอณูชีววิทยา โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ผู้สัมผัส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ต้องขัง ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี และแรงงานข้ามชาติ ค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อให้ได้รับการรักษาวัณโรคระยะแฝง
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค เป้าประสงค์ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคลงร้อยละ 50 ภายใน พ.ศ. 2564 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2557 ด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมผู้ป่วยวัณโรคทุกราย ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ให้ได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วนด้วยสูตรยามาตรฐานและยาที่มีคุณภาพ เร่งรัดการดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ ทั้งด้านการวางแผนงานร่วมกัน การเร่งรัดค้นหา การให้ยาป้องกันวัณโรค การให้ยาป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส และการให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วม ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัณโรคดื้อยาให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการป้องกัน ดูแลรักษาและควบคุมวัณโรค เป้าประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในความเป็นผู้นำ และศักยภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของการป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค ด้วยมาตรการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ ทั้งสำหรับหน่วยงานให้บริการ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงานติดตามประเมินผล และหน่วยงานระดับนโยบาย ได้อย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งเพิ่มคุณภาพการพัฒนาบุคลากรด้านวัณโรคให้มีศักภาพและแรงจูงใจในการดำเนินงานวัณโรค
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ เพื่อสร้างความยั่งยืนของการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างจริงจัง (Political commitment) ด้วยการระดมทรัพยากรในการดำเนินงานป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค ด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น มีคณะกรรมการป้องกันและควบคุมวัณโรคแห่งชาติ เพื่อระดมศักยภาพของหน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วน ในการป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค ร่วมกับแผนงานโรคเอดส์ และมาลาเรีย สร้างกองทุนพิเศษเพื่อดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค ต่อเนื่องหลังจากการสนับสนุนของกองทุนโลกสิ้นสุดลง รวมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาจากแหล่งทุนต่าง ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ฯลฯ
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค เป้าประสงค์ เพื่อเร่งรัดการศึกษาวิจัยที่สามารถชี้นำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานวัณโรค รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับการพัฒนางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่ด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น พัฒนาแผนวิจัยวัณโรคระดับชาติ (National Tuberculosis Research Roadmap) โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานผู้ให้ทุนหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย

     ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการดำเนินงานวัณโรคอย่างเป็นระบบยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ตลอดจนมาตรการดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางสำหรับการจัดทำชุดกิจกรรมการดำเนินงาน โดยประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะรักษาผู้ป่วยด้วยสูตรยาแนวที่ 1 ปีละ 108,000 คน ภายใน พ.ศ. 2564 จำนวนผู้ป่วยดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนที่คาดประมาณไว้ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนตามเป้าหมายนี้เพิ่มขึ้นจาก 61,200 คน ใน พ.ศ. 2555
     ทั้งนี้ จำนวนที่คาดประมาณในช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ คำนึงถึงความสมดุลระหว่างแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ลดลงจากสาเหตุมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากการเร่งรัด วินิจฉัยในเด็ก ผู้สูงอายุ และประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยแรงงานข้ามชาติเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหญ่ที่สุด ซึ่งคาดว่าผู้ป่วยที่เป็นแรงงานข้ามชาติจะได้รับการวินิจฉัยจำนวน 7,200 คนต่อปี ภายใน พ.ศ. 2564 จำนวนผู้ป่วยดังกล่าวได้คำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของแรงงานข้ามชาติหลังการเริ่มต้นเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว
     สำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน คาดว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่ได้คาดประมาณ หรือประมาณจำนวน 1,900 คน จะได้รับการรักษาภายใน พ.ศ. 2564 ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี คาดว่าจะได้รับการรักษาปีละ 2,711 คน ภายในช่วงแผนยุทธศาสตร์นี้
     อย่างไรก็ตาม นอกจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยด้านการแก้ไขปัญหาวัณโรคในประเทศไทย ภายใต้โจทย์วิจัย 4 ด้าน คือ 1. วิจัยและพัฒนาการบูรณาการระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2. วิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการ 3. ศึกษาเชื้อวัณโรคดื้อยาทั้งแบบ genotypic และ phenotypic และ 4. วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยวัณโรคแฝงและการวินิจฉัยวัณโรค
     ทั้งนี้ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัณโรค ตลอดจนภาคประชาสังคมที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.hsri.or.th/callfortb และเปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ ‘เพื่อยุติวัณโรค สู่เป้าหมายลดตาย ลดโรค ลดล้มละลายทางการเงินของครอบครัวและประเทศไทย’