ความสามารถเชิงเปรียบเทียบของ Proton-Pump Inhibitors

การใช้ proton-pump inhibitors ในขนาดยาสูงวันละ 3 ครั้ง ไม่เพิ่มระยะเวลายับยั้งการทำงานของกรดในกระเพาะอาหาร
     มีการใช้ยา Proton-Pump Inhibitors (PPls) หลายชนิดด้วยขนาดยาต่างๆ กันให้ได้ผลทางคลินิกที่เหมือนกัน เพื่อที่จะแนะนำการใช้ยา PPls หลายชนิดในขนาดที่ดีที่สุด คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์เชิงอนุมานกับรายงานการทดลองแบบสุ่ม 56 ชิ้น ซึ่งเปรียบเทียบขนาดยา PPl กับการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-เบส (pH) ในทางเดินอาหาร
     การวิเคราะห์ครอบคลุมผู้ป่วยทั้งหมด 3,713 คน ในกลุ่มการศึกษา 146 กลุ่ม ซึ่งใช้ยา PPIs วันละ 1 ครั้ง (116 กลุ่ม) วันละ 2 ครั้ง (25 กลุ่ม) หรือวันละ 3 ครั้ง (5 กลุ่ม) มีการเปรียบเทียบค่ามัธยฐานของช่วงเวลาใน 1 วัน ที่gastric pH≤4 (pH4 time) ในระหว่างกลุ่มหลังจาก 5 วัน นับจากใช้ยา PPI ชนิดรับประทาน และทบทวนข้อมูลโดยอาศัยยาที่เทียบเท่ากับยา omeprazole ซึ่งกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ (omeprazole equivalentsOEs; Eur J Clin Pharmacol 2009; 65:19) โดยครอบคลุมตั้งแต่ยา pantoprazole 4.5 mg จนถึงยา rabeprazole 36 mg เป็นยาเทียบเท่ากับ omeprazole 20 mg
     การเพิ่มขนาดยา PPIs วันละ 1 ครั้ง จาก OE9 mg ถึง OE60 mg ทำให้ pH4 time เพิ่มขึ้นแบบเส้นตรงจาก 10 ชั่วโมง เป็น 18.5 ชั่วโมง โดยไม่พบประโยชน์จากขนาดยา OE ที่สูงกว่า 60 mg การใช้ยา PPI วันละ 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง ได้เพิ่มค่ามัธยฐานของ pH4 time ขึ้นในแบบเส้นตรงจาก 15.8 เป็น 21 ชั่วโมง ไม่พบข้อได้เปรียบของการใช้ยา 3 ครั้งต่อวัน เมื่อเทียบกับใช้ยา 2 ครั้งต่อวัน
     คณะผู้วิจัย สรุปว่า การใช้ OEs และข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้แพทย์เลือก PPI ที่เหมาะสมพอดีกับผู้ป่วย และกำหนดขั้นต่ำที่สุดของขนาดยาที่มีประสิทธิผล
     การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนั้น ใช้เป็นตัวบ่งชี้แทนถึงฤทธิ์ของ PPIs มานานแล้ว เราต้องจำไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงในภาวะกรด-เบสของกระเพาะอาหารไม่ได้มีสหสัมพันธ์กับผลทางคลินิกเสมอไป ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงว่า OEx ขนาดสูง (มากกว่า 60 mg) ไม่ได้ยับยั้งกรดได้ดีขึ้น และการใช้ยาวันละ 3 ครั้ง ไม่ได้ผลดีกว่าวันละ 2 ครั้ง
     หมายเหตุ: ณ เวลาที่ Journal watch ทบทวนรายงานชิ้นนี้ ผู้เผยแพร่รายงาน ระบุว่า ยังไม่ใช่รูปแบบรายงานขั้นสุดท้าย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้