“ปักหมุด ... หยุดเชื้อดื้อยา”

ความมุ่งมั่นของไทยแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาจุลชีพ

นายกรัฐมนตรีร่วม “ปักหมุด ... หยุดเชื้อดื้อยา” แสดงความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาจุลชีพ ตามแผนยุทธศาสตร์จัดการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชมนิทรรศการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดโดยคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อแสดงผลงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของประเทศไทย พร้อมร่วม “ปักหมุด ... หยุดเชื้อดื้อยา” เป็นสัญลักษณ์แสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกลุ่ม 77 (G 77) ได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุมระดับสูง ว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 71 เมื่อเดือนกันยายน 2559 สนับสนุนปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ เรื่อง การดื้อยาต้านจุลชีพและการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ โดยประเทศไทยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์จัดการดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1. เฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 2. ควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพ 3. ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม 4. ป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง 5. ส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน 6. บริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาด้านการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจัดระบบการติดตามประเมินผล
     ขณะนี้การดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์มีความคืบหน้าตามลำดับ ล่าสุด คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จัดการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินงานพร้อมเพรียงกัน แสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการร่วมมือกับประชาคมโลก รณรงค์สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ปี 2560 (World Antibiotic Awareness week)