ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5

รายละเอียด : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5 1 ส.ค. – 24 พ.ย. 2560 โทร. 0 5393 6074

สถานที่ : ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 5393 6074