ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช จัดการประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 Update in Treatment of Multidrug-resistant Bacterial Infections

รายละเอียด : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช จัดการประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 Update in Treatment of Multidrug-resistant Bacterial Infections 13 ธันวาคม 2560 โทร. 0 2590 1877

สถานที่ : ณ ห้องประชุมสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 5

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2590 1877