ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3

รายละเอียด : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3 7 ส.ค.- 30 พ.ย. 2560 โทร. 0 5393 6074

สถานที่ : ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 5393 6074