คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Current Psychiatry 2017 : CBT concept and practical application for beginners

รายละเอียด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Current Psychiatry 2017 : CBT concept and practical application for beginners 6 - 7 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0 2201 1542

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2201 1542