สภาการพยาบาล ร่วมกับ World Academy of Nursing Science จัดประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง “วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก”

รายละเอียด : สภาการพยาบาล ร่วมกับ World Academy of Nursing Science จัดประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง “วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก” 20 - 22 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2596 7500

สถานที่ : ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชันฯ

ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2596 7500