สปสช.ขยายคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการปฐมภูมิ

สปสช. ชวน “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมเป็น “หน่วยบริการระบบบัตรทอง” ดูแลสุขภาพคนไทย เพิ่มเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
          นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นภายใต้ “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ บัตรทอง ความร่วมมือกับหน่วยบริการต่าง ๆ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชน โดยภายใต้บริการปฐมภูมิ “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” เป็นหน่วยบริการที่ช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้ ซึ่ง สปสช. ร่วมกับสภาการพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการนำคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์มาร่วมเป็นสถานพยาบาลในระบบเพื่อดูแลประชาชนภายใต้สิทธิบัตรทอง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ในปี 2564 ได้นำร่องบริการจำนวน 35 แห่ง และในปี 2565 ขยายทั่วประเทศ
          จากการให้บริการของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นหน่วยบริการที่กระจายในชุมชนและสะดวกต่อการเข้ารับบริการ ไม่ต้องรอคิวนานและลดความแออัดในโรงพยาบาลได้ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และตามมาตรการเว้นระยะห่าง ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลจากคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพิ่มมากขึ้น สปสช. จึงขอเชิญชวนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ร่วมบริการในระบบบัตรทอง โดยคลินิกการพยาบาลฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          1.ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามเงื่อนไขที่ สปสช. กำหนด
          2.เปิดให้บริการอย่างน้อย 40 ชม./สัปดาห์  มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการอย่างน้อย 1 คน
          3.ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
          นพ.จักรกริชกล่าวว่า ส่วนขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง ดังนี้ บริการให้ยาตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งกรณียาพ่นและยาฉีด บริการพยาบาลพื้นฐาน อาทิ ทำแผล บริการใส่สายยางให้อาหาร บริการใส่สายสวนปัสสาวะ บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน บริการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
          นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับประชาชนไทยทุกสิทธิ ได้แก่ บริการฝากครรภ์ (ยกเว้นฝากครรภ์ครั้งแรก และแพทย์วินิจฉัยแล้วไม่ใช่ครรภ์เสี่ยง) ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน และบริการถุงยางอนามัย (ตามความสมัครใจ)
          “สปสช. ขอเชิญชวนคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อร่วมดูแลสุขภาพคนไทยด้วยกัน เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ ช่วยยกระดับบริการปฐมภูมิในระบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งคลินิกการพยาบาลฯ ที่เข้าร่วมนี้ จะได้รับชดเชยค่าบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการของ สปสช.” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว
          ทั้งนี้ คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโทร. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค โทร. 08 4439 0137 หรือ สปสช. ทั้ง 13 เขตทุกแห่ง