แนะนำหนังสือใหม่..
นี้คือแหล่งรวมข่าวสารแพทย์,เภสัช,พยาบาล, จากทีมงาน บริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัด
เมดิคอลไทม์
ฉบับที : 390
ประจำเดือน : ตุลาคม 2560
นิตยสารวงการแพทย์ แหล่งรวมวิชาการทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ฟาร์มาไทม์
ฉบับที : 128
ประจำเดือน : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
นิตยสารวงการเภสัช แหล่งรวมวิชาการทางด้านยาโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ
ไทยเนอร์สซิงไทม์
ฉบับที : 110
ประจำเดือน : ตุลาคม 2560
นิตยสารวงการพยาบาล แหล่งรวมวิชาการทางด้านงานวิชาชีพพยาบาล
ปฎิทินข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5 - ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5 1 ส.ค. – 24 พ.ย. 2560 โทร. 0 5393 6074 <<ดุรายละเอียด>>  ไทยเนอร์ซิ่งไทม์
  ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3 - ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3 7 ส.ค.- 30 พ.ย. 2560 โทร. 0 5393 6074 <<ดุรายละเอียด>>  ไทยเนอร์ซิ่งไทม์
  หน่วยชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการในหัวข้อ “ศาสตร์สุดท้ายที่เราจะใช้ ทางแยกสุดท้ายที่เราจะเดิน” (The final wisdom…the final pass) - หน่วยชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการในหัวข้อ “ศาสตร์สุดท้ายที่เราจะใช้ ทางแยกสุดท้ายที่เราจะเดิน” (The final wisdom…the final pass) 4 - 6 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2445 5000 <<ดุรายละเอียด>>  ไทยเนอร์ซิ่งไทม์
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาการระยะสั้น Rheumatology for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 17 “Essentials of Clinical Rheumatology ” - สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาการระยะสั้น Rheumatology for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 17 “Essentials of Clinical Rheumatology ” 4 - 6 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2716 6524 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ว่าด้วยเรื่อง "อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต: Healthy Diet for Life" - สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ว่าด้วยเรื่อง "อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต: Healthy Diet for Life" 10 - 12 ตุลาคม 2560 โทร. 08 1701 8345 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมยูโรส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 - สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมยูโรส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 11 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2716 6672 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  สาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการ "The 6th Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology” - สาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการ "The 6th Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology” 16 - 18 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2200 4288<<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  สภาการพยาบาล ร่วมกับ World Academy of Nursing Science จัดประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง “วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก” - สภาการพยาบาล ร่วมกับ World Academy of Nursing Science จัดประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง “วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก” 20 - 22 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2596 7500 <<ดุรายละเอียด>>  ไทยเนอร์ซิ่งไทม์
  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand - ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand 20 - 22 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2716 5436-7 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ TRPG เรื่อง “โรคไต” - สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ TRPG เรื่อง “โรคไต” 25-27 ตุลาคม 2560 โทร. 0 2249 9333<<ดุรายละเอียด>>  ฟาร์มาไทม์
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2/2560 - คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 2/2560 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560 .โทร. 0 5393 6074 <<ดุรายละเอียด>>  ไทยเนอร์ซิ่งไทม์
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Current Psychiatry 2017 : CBT concept and practical application for beginners - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Current Psychiatry 2017 : CBT concept and practical application for beginners 6 - 7 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0 2201 1542 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมระยะสั้นตจวิทยา Current Issue in Dermatology 2017 : "Update and Practical Points in Dermatology" - สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมระยะสั้นตจวิทยา Current Issue in Dermatology 2017 : "Update and Practical Points in Dermatology" 8 - 10 พฤศจิกายน 2560 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2017 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2017 8 - 11 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0 2201 1542 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ SOPITT : The 5th NCARO 2017 - สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ SOPITT : The 5th NCARO 2017 8-10 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0 2249 9333<<ดุรายละเอียด>>  ฟาร์มาไทม์
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดการประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 5 - สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดการประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 5 17 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0 2716 6524 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  ศูนย์เบาหวาน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกันจัดโครงการ 14th Asia Pacific Conference on Diabetic Limb Problems - ศูนย์เบาหวาน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกันจัดโครงการ 14th Asia Pacific Conference on Diabetic Limb Problems 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0 2419 2673 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและ EuroMediCom ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในระดับนานาชาติ หรือ International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) ครั้งที่ 8 - สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและ EuroMediCom ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในระดับนานาชาติ หรือ International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (Centara Grand at Central World Hotel) โดยการประชุมในระดับนานาชาติในครั้งนี้จัดภายใต้คอนเซ็ปต์ “Future Trends & Asian Rise” โดยะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาให้ความรู้พร้อมการสาธิตในสาขาด้านความงามและผิวหนังในหัวข้อต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในหลาย ๆ หัวข้อ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ขอเชิญแพทย์ไทย ร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ICAD 2017 สำหรับแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในระดับนานาชาติ ในงาน ICAD 2017 (International Congress of Aesthetic Dermatology) สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลรายละเอียด เพื่อตรวจสอบหัวข้อการบรรยาย รวมถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.dst.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02- 716- 6857<<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ ICAD 2017 International Congress of Aesthetic Dermatology 2017 23-26 พฤศจิกายน 2560 - สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ ICAD 2017 International Congress of Aesthetic Dermatology 2017 23-26 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0 2716 6857 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ ICAD 2017 International Congress of Aesthetic Dermatology 2017 - สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ ICAD 2017 International Congress of Aesthetic Dermatology 2017 23 - 26 พฤศจิกายน 2560 โทร. 0 2716 6857 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและ EuroMediCom ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในระดับนานาชาติ หรือ International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) ครั้งที่ 8 - สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและ EuroMediCom ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในระดับนานาชาติ หรือ International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (Centara Grand at Central World Hotel) โดยการประชุมในระดับนานาชาติในครั้งนี้จัดภายใต้คอนเซ็ปต์ “Future Trends & Asian Rise” โดยะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาให้ความรู้พร้อมการสาธิตในสาขาด้านความงามและผิวหนังในหัวข้อต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในหลาย ๆ หัวข้อ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ขอเชิญแพทย์ไทย ร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ICAD 2017 สำหรับแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในระดับนานาชาติ ในงาน ICAD 2017 (International Congress of Aesthetic Dermatology) สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลรายละเอียด เพื่อตรวจสอบหัวข้อการบรรยาย รวมถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.dst.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02- 716- 6857<<ดุรายละเอียด>>  ฟาร์มาไทม์
  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ PIPHAT : HIV/AIDS & TB - สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ PIPHAT : HIV/AIDS & TB 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560 โทร. 0 2249 9333<<ดุรายละเอียด>>  ฟาร์มาไทม์
  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และ สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2560 - ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และ สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2560 7 - 10 ธันวาคม 2560 โทร. 0 2716 6808 <<ดุรายละเอียด>>  เมดิคอลไทม์
  ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์ “มีลูกเพื่อชาติ” - ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์ “มีลูกเพื่อชาติ” 12-14 ธันวาคม 2560 โทร. 0 5393 6074 <<ดุรายละเอียด>>  ไทยเนอร์ซิ่งไทม์
  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช จัดการประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 Update in Treatment of Multidrug-resistant Bacterial Infections - ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช จัดการประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 Update in Treatment of Multidrug-resistant Bacterial Infections 13 ธันวาคม 2560 โทร. 0 2590 1877 <<ดุรายละเอียด>>  ฟาร์มาไทม์

<< ดูปฏิทินข่าวทั้งหมด >>

ประกาศรับสมัครงาน

 

ประมวลภาพงานของเรา

ผู้สนับสนุนของเรา

"เรารู้สึกยินดีที่ร่วมงานกับ เมดิ เจอร์นัล"

หากมีคำถาม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ?

สามารถติดต่อได้ที่ บ. เมดิ เจอร์นัล จำกัด +02 4243434