ราชวิทยาลัยและสมาคมแพทย์


สมาคมแพทย์

  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
  สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
  สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
  สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
  สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
  สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
  สมาคมโรคหลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย
  สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
  สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
  สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย 
  มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
  สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
  สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
  สมาคมแผลไหม้และสมานแผล
  สมาคมศัลย์แพทย์ทั่วไป
  สมาคมอุราเวชแห่งประเทศไทย
  สมาคมศัลย์แพทย์แห่งทรวงอก
  สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย