กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วย Diabetic ketoacidosis

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา