ความสามารถเชิงเปรียบเทียบของ Proton-Pump Inhibitors

GastroenterolHepatol 2017 Sep 27

การใช้ proton-pump inhibitors ในขนาดยาสูงวันละสามครั้งไม่เพิ่มระยะเวลายับยั้งการทำงานของกรดในกระเพาะอาหาร
    มีการใช้ยา proton-pump inhibitors (PPls) หลายชนิดด้วยขนาดยาต่างๆ กันให้ได้ผลทางคลินิกที่เหมือนกัน  เพื่อที่จะแนะนำการใช้ยา PPlsหลายชนิดในขนาดที่ดีที่สุด  คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์เชิงอนุมานกับรายงานการทดลองแบบสุ่ม 56 ชิ้น ซึ่งเปรียบเทียบขนาดยา PPl กับการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเบส (pH) ในทางเดินอาหาร
    การวิเคราะห์ครอบคลุมผู้ป่วยทั้งหมด 3,713 คนในกลุ่มการศึกษา 146  กลุ่ม ซึ่งใช้ยา PPIs วันละหนึ่งครั้ง (116 กลุ่ม) วันละสองครั้ง (25 กลุ่ม)หรือวันละสามครั้ง (5 กลุ่ม)มีการเปรียบเทียบค่ามัธยฐานของช่วงเวลาในหนึ่งวันที่gastric pH≤4 (pH4 time) ในระหว่างกลุ่มหลังจาก 5 วันนับจากใช้ยา PPI ชนิดกิน  และทบทวนข้อมูลโดยอาศัยยาที่เทียบเท่ากับยา omeprazoleซึ่งกำหนดไว้ก่อนหน้านี้(omeprazole equivalentsOEs; Eur J ClinPharmacol 2009; 65:19)โดยครอบคลุมตั้งแต่ยา pantoprazole 4.5mg  จนถึงยา rabeprazole36mg เป็นยาเทียบเท่ากับ omeprazole20 mg
    การเพิ่มขนาดยา PPIs วันละหนึ่งครั้งจาก OE9 mg ถึง OE60 mg ทำให้ pH4 time เพิ่มขึ้นแบบเส้นตรงจาก 10 ชั่วโมงเป็น 18.5 ชั่วโมง โดยไม่พบประโยชน์จากขนาดยา OE ที่สูงกว่า 60 mg  การใช้ยา PPI วันละสองครั้งหรือสามครั้งได้เพิ่มค่ามัธยฐานของ pH4 time ขึ้นในแบบเส้นตรงจาก 15.8 เป็น 21 ชั่วโมง  ไม่พบข้อได้เปรียบของการใช้ยาสามครั้งต่อวัน เมื่อเทียบกับใช้ยาสองครั้งต่อวัน
    คณะผู้วิจัยสรุปว่า การใช้ OEs และข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้แพทย์เลือก PPI ที่เหมาะสมพอดีกับผู้ป่วย และกำหนดขั้นต่ำที่สุดของขนาดยาที่มีประสิทธิผล
    การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนั้น ใช้เป็นตัวบ่งชี้แทนถึงฤทธิ์ของ PPIs มานานแล้ว เราต้องจำไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงในภาวะกรดเบสของกระเพาะอาหารไม่ได้มีสหสัมพันธ์กับผลทางคลินิกเสมอไป  ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงว่า OEx ขนาดสูง (มากกว่า 60 mg) ไม่ได้ยับยั้งกรดได้ดีขึ้นและการใช้ยาวันละสามครั้งไม่ได้ผลดีกว่าวันละสองครั้ง
หมายเหตุ: ณ เวลาที่ Journal watch ทบทวนรายงานชิ้นนี้ ผู้เผยแพร่รายงานระบุว่า ยังไม่ใช่รูปแบบรายงานขั้นสุดท้าย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้