กรมวิทย์ฯ ร่วมเครือข่าย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP/ SMEs ด้านอาหาร

 วันนี้ (18 มิถุนายน 2567) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP/ SMEs ด้านอาหาร สู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และภาคีเครือข่ายร่วมงาน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -19 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย

  นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน OTOP/ SMEs ด้านอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐ และเอกชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาคุณภาพ และกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการ OTOP/SMEs เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP/ SMEs อาหาร สู่ Safety/ Smart Product พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้พร้อมสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน และได้รับตราสัญลักษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ในการแข่งขันและผลักดันผลิตภัณฑ์ ให้ก้าวสู่การขยายตลาดสินค้า ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้จัดโครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP/ SMEs ด้านอาหาร สู่ความยั่งยืน

 การอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย และวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถทั้งภาครัฐ และเอกชน ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ทิศทางการขับเคลื่อน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP/ SMEs ด้านอาหาร สู่คุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน, มุมมองการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเศรษฐกิจภาคประชาชน, การผลิตและการแปรรูปอาหารอย่างยั่งยืน, ประชาสัมพันธ์บริการ และโครงการวิจัย ภายใต้การดำเนินงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, How to ขั้นตอนและเคล็ดลับ SMEs การนำสินค้าขายใน Megastore, กฎหมายการขออนุญาตด้านอาหาร และฉลากอาหาร

 นอกจากนี้มีการเสวนา การพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และปัจจัยความสำเร็จ การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ จากชุมชนสู่ตลาดเชิงพานิชย์  เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง ยังมีการจัดนิทรรศการ และบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP/ SMEs อาหาร จากผู้ประกอบการ 4 ภาค ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย หรือติดตามรับฟังการเสวนาผ่านทางเพจเฟสบุค Live กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จากหน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ประกาศข่าว : 18 มิถุนายน 2567