การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคเบาหวานในยุค New Normal"

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคเบาหวานในยุค New Normal"
วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถ.พญาไท กรุงเทพมหานคร
Online สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
Onsite เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ
สอบถามรายละเอียดได้ E-mail : info@dmthai.org โทร.02-716-5412 , 084-468-0711
https://www.dmthai.org/index.php/activities-and-news/news-pr/1156-6502001