โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์โพรไบโอติกและการประเมินคุณสมบัติด้วยผลการวิเคราะห์จีโนม (Application of Probiotics and Property Evaluation using Genomic) วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯและ Zoom Webinar

www.medi.co.th

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์โพรไบโอติกและการประเมินคุณสมบัติด้วยผลการวิเคราะห์จีโนม (Application of Probiotics and Property Evaluation using Genomic) วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Zoom Webinar
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านโพรไบโอติกแก่นิสิต นักศึกษา นักวิจัย เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในแวดวงการวิจัยแบคทีเรียกรดแลกติก เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมทั้งทำการเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการผลิต การวิจัยถึงคุณสมบัติและประเมินผลคุณสมบัติโพรไบโอติกด้วยผลจากการวิเคราะห์จีโนมของสายพันธุ์ เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์มาตรฐานเชิงอุตสาหกรรม สำหรับประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
อัตราค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป
Onsite ท่านละ 4,000 บาท
Webinar ท่านละ 2,500 บาท
นิสิต นักศึกษา (จำนวนจำกัด)
Onsite ท่านละ 1,000 บาท
Webinar ท่านละ 1,000 บาท
**แสดงหลักฐานการเป็นนิสิต นักศึกษา เช่น บัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียน ประกอบการสมัคร**
ผู้สนใจ ลงทะเบียน https://bit.ly/3MdHEd0_Registration และ ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนhttps://bit.ly/3scZXrH_Payments