การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ 7 (PST2024)

การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ 7 (PST2024)
กําหนดจัดตั้งแต่วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2024 ในเมืองเชียงใหม่ที่สดใส ประเทศไทย
ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่หลากหลาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด จงตั้งใจเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุด และแสดงผลงานวิจัยภายในสาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้หัวข้อ ‘Global PharmaConnect: การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเพื่อนวัตกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต’
Early bird ลงทะเบียน 15 พฤศจิกายน 2023 - 31 มีนาคม 2024
ลงทะเบียนปกติ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2024
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.pst2024.com/about/theme
หรือหน้า Facebook ของเราสําหรับการสื่อสาร: https://www.facebook.com/p/PST-Conference-100079092056454/