ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และคณาจารย์ กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เข้าร่วมประชุมวิชาการ Hot topic in Medicine แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 4 ธันวาคม 2566

แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และคณาจารย์ กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เข้าร่วมประชุมวิชาการ
Hot topic in Medicine แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ประจำปีการศึกษา 2566


GI GRAND ROUND:
Helicobacter pylori Infection : Current status and Management for Internal Medicine


Monday 4, December 2023
13:30-15.00
ห้องประชุมธนรัตน์ บ.ก.อายุรกรรม
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.พระมงกุฎเกล้า