ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567 วันที่ 13 - 16 มีนาคม 2567

ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567
วันที่ 13 - 16 มีนาคม 2567
ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม และหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์