การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ ประจำปี 2567 กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 14-16 สิงหาคม 2567

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี จัดการอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ ประจำปี 2567 Management of Diabetes , Obesity and Related Disease ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี


ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียน โดย Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ https://forms.gle/MEoqgT4XjCENv9aS9


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนิรมล ยิ้มแย้ม โทร.0 2206 2900 ต่อ 10102 หรือ www.pmdrj.com/medrj