การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 25 Emergency Medicine วันที่ 7-11 ตุลาคม 2567

มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 25 Emergency Medicine วันที่ 7-11 ตุลาคม 2567 รูปแบบ On-site ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และห้องประชุมดุสิตธานี 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดย Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ https://me-qr.com/ndDPBjOj


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเกวลี ฤกษ์ดี โทร. 063 182 5144, 0 2763 3280