การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 32 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 32 “ From Specialists to Internists ” วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SCIENCE PARK)


ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมสามารถลงทะเบียนโดย Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ https://redcap.link/740ukx21


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนภา พงษ์กะพันธ์ โทร.043 363 746 คุณภิรมย์ยา จุ้ยกระโทก โทร.043 363 354