การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 23 สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย วันที่ 22-23 สิงหาคม 2567

สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 23 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ บี และซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ สามย่าน


ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมสามารถ Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSS195_HGGYzohtvhaN43UAKBRHtFtofQsVS6_PxX3On6fw/viewform?usp=sf_link


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย โทร.0 2716 6922 ,094 154 2369