การประชุมวิชาการกลางปี 2567 ครั้งที่ 21 สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย วันที่ 9 สิงหาคม 2567

สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการกลางปี 2567 ครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ


ผู้สนใจลงทะเบียนสามารถ Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT-jTIFI8R_gpeP_d7jF_DqsbjMOWy2Dl6NwQ5aXW6Ps8PCw/viewform?usp=sf_link


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย โทร.0 2716 6448 หรือ www.thaihypertension.org