งานประชุมวิชาการ The 1st Vajira cardio-Nephrology Conference 2024 วันที่ 25 สิงหาคม 2567

สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับ สาขาโรคไตและการบำบัดทดแทนไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการประชุมวิชาการ The 1st Vajira cardio-Nephrology Conference 2024 “ From Heartbeats to Kidney Functions : Integrated Approaches in Cardiorenal Care ” วันที่ 25 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท


ผู้สนใจลงทะเบียน สามารถ Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW3hBTMKOYB-7ZMCghl395Rgc_mVXTjuUS2aQc1FKdz7WXIg/viewform?usp=sf_link


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมพิศ จรัญฤทธิกุล โทร.0 2244 3615 , คุณแสงเดือน ขวัญแก้ว โทร.02244 3629 หรือ FB : Vajira Cardiology