คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research)

คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) ในรูปแบบ #OnlineMeeting จำนวน 5 ชุดวิชา


- Series 4: Advance statistical analysis for category data: Logistic, Poisson, survival analysis with repeated measure


วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565



โทร. 0 5394 4374
Email: cpe.pharmcmu@gmail.com
Line ID: @wal3469f