คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research)

คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) ในรูปแบบ #OnlineMeeting จำนวน 5 ชุดวิชา 


-Series 5: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย (Systematic Review, Meta-Analysis and Network Meta-Analysis)


วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565โทร. 0 5394 4374
Email: cpe.pharmcmu@gmail.com
Line ID: @wal3469f