ประกาศรับสมัคร ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 13 อบรมระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัคร ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 13  อบรมระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565
    ด้วยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 13  อบรมระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ระยะเวลาการรับสมัคร :
     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม :
     วันที่ 19 เมษายน 2565

 การชำระค่าลงทะเบียน:  
     วันที่ 20 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2565
***ชำระค่าลงทะเบียนเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมแล้วเท่านั้น****

 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อ
     ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (โดยการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF) ไปที่ E-mail : vichakarn.pni@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565  

Link สมัคร https://forms.gle/S5Gw1Q282m8UZg9C9