อย. แนะ เช็คให้ชัวร์ 3 ช่องทาง ก่อนใช้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

อย. แนะ 3 ช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.  โดยตรวจสอบเลขทะเบียนหรือถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไว้ก่อนรับบริการ เพื่อความปลอดภัย


เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แนะนำให้ผู้บริโภคตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยเช็คให้ชัวร์ 3 ช่องทาง ดังนี้


1.  เข้าเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th เลือกเมนูสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์


2.  Line application ไปที่เมนูเพิ่มเพื่อน พิมพ์คำว่า @fdathai


3. ไปที่ Google Search พิมพ์คำว่า ตรวจสอบการอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


โดยผู้บริโภคสามารถคีย์ข้อมูลเพื่อการสืบค้น เช่น เลขทะเบียน อย. หรือชื่อผลิตภัณฑ์ หรือสามารถถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐานก่อนรับบริการ ทั้งนี้ เครื่องมือแพทย์ที่ผลิต นำเข้า หรือขาย ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. โดยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์แต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติ และวิธีการใช้แตกต่างกัน ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดกำหนดไว้บนฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข


รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ผลิต นำเข้า ขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้ รับอนุญ าตจาก อย. จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556  ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ