อย. เผยตะกั่วและแคดเมียมในช็อกโกแลต
ยังอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปชช. ไม่ต้องวิตกกังวล

อย. ขอประชาชนเชื่อมั่นในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค อย่าได้ตื่นตระหนกกับข่าวการพบตะกั่วและแคดเมียมในช็อกโกแลต เผยปริมาณตะกั่วที่พบไม่เกินค่ากำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยังปลอดภัยต่อการบริโภค นอกจากนี้ การปนเปื้อนอาจมาจากแหล่งปลูกพืชตามธรรมชาติ ที่สำคัญการบริโภคไม่ได้มากจนถึงขั้นที่เป็นอันตราย พร้อมทั้งจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ให้ผู้จำหน่ายปฏิบัติตามกฎหมาย ย้ำ อย. มีกระบวนการดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเป็นระบบ และมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคชัดเจน ขอให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการแสดงฉลากครบถ้วน มีเลขสารบบอาหารบนฉลาก เพื่อความปลอดภัย
     นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากข่าวที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสุ่มตรวจช็อกโกแลต 19 ชนิด พบ 18 ชนิด ปนเปื้อนตะกั่วและแคดเมียมนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ผลการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตตามที่เป็นข่าวมีปริมาณตะกั่วที่พบน้อยกว่า 0.03-0.05 ppm ซึ่งไม่เกินค่ากำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 พ.ศ. 2527 โดยค่าที่กำหนด คือ 1 ppm ยกเว้นช็อกโกแลตชนิดไม่หวาน พบได้ไม่เกิน 2 ppm ส่วนการสุ่มตรวจปริมาณแคดเมียมที่พบน้อยกว่า 0.03-0.14 ppm ตามมาตรฐานสากลโคเด็กซ์ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดค่าแคดเมียมในช็อกโกแลต รวมถึงประเทศไทยด้วย แต่บางประเทศได้มีการกำหนดปริมาณแคดเมียมที่พบในช็อกโกแลตได้ เช่น ออสเตรเลีย กำหนดที่ 0.5 ppm อย่างไรก็ตาม ปริมาณแคดเมียมที่ตรวจพบในช็อกโกแลต ต้องไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อช็อกโกแลต 1 กิโลกรัม ทั้งนี้ ตะกั่วและแคดเมียมที่พบในช็อกโกแลตนั้น อาจมาจากการปนเปื้อนตามธรรมชาติจากแหล่งปลูกโกโก้ ซึ่งเป็นการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อมที่มาจากน้ำและดินในการปลูกพืช ดังนั้น ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ตรวจพบในช็อกโกแลตตามที่ปรากฏเป็นข่าว ยังคงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
     นอกจากนั้น อย. ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการแสดงฉลากภาษาไทยครบถ้วน ถูกต้อง มีเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. บนฉลาก และหากผู้บริโภคพบข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารใดอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย ขอให้แจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อ อย. จะเร่งตรวจสอบและเผยแพร่ข่าวให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็วที่สุด