สธ. พัฒนาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

ดวงตา เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วย 

กระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ดวงตา บูรณาการภาครัฐและเอกชน กำหนดให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และโรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อม จัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ดวงตา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะบริจาค ดวงตา เพิ่มการปลูกถ่ายอวัยวะ เพิ่มการเข้าถึงให้กับประชาชนในภูมิภาค โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ” และมีผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวหน้าศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ สภากาชาดไทย นายกสมาคมปลูกถ่าย อาจารย์ตัวแทนจากราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และพยาบาลผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ เข้าร่วมประชุม
     นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยบรรจุให้เป็น Service plan สาขาที่ 13 และศูนย์บริการที่เป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ สาขาที่ 5 การดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ดวงตา ที่ผ่านมากำหนดให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อม มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ดวงตา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะบริจาค และเพิ่มการปลูกถ่าย และเพิ่มการเข้าถึงให้กับประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินงาน ทั้งหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดภายนอกกระทรวง และภาคีเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานเอกชน ทำให้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอวัยวะบริจาคลดลง ผู้รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะได้รับการปลูกถ่ายเพิ่มขึ้นกว่าเดิม สามารถช่วยต่อชีวิตให้ประชาชนผู้รอการปลูกถ่ายอวัยวะ และช่วยให้ผู้มีกระจกตาพิการได้กลับมามีดวงตาสดใสได้เป็นจำนวนมากขึ้น
     ทั้งนี้ การพัฒนาระบบรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ดวงตา ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในปี 2559 มีผู้รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะถึง 5,581 ราย และผู้ที่รอการปลูกถ่ายกระจกตาถึง 11,007 ราย นอกจากนี้ โครงการ “ดวงตาสดใส เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ที่จะช่วยปลูกถ่ายกระจกตาให้กับผู้มีกระจกตาพิการให้ได้ 8,400 ดวงตา ภายในปี 2564 ด้วย ดังนั้น จึงต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และในแผนพัฒนาในปี 2561 ก็จะเน้นการรับบริจาคอวัยวะ และดวงตา พัฒนาศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ (Transplant center) และทีมนำอวัยวะออก (Regional Harvesting Team) เพื่อให้กระจายในเขตสุขภาพ รวมไปถึงการวางแผนสนับสนุนทรัพยากร ความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมาย ต้องขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันดำเนินงานนี้ เพื่อช่วยต่อชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป