สธ. ร่วมกับ มูลนิธิถันยรักษ์ฯ

สานต่อพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สานต่อพระราชปณิธาน “ต้านภัยมะเร็งเต้านม” ช่วยชีวิตผู้ป่วยแล้ว ร้อยละ 95.5 ภายใน 5 ปี
     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รศ.ดร.จิรายุ อิศรากูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม” เพื่อสรุปผลความก้าวหน้าของโครงการ ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา พร้อมมอบเข็มและโล่เกียรติยศแก่ 21 จังหวัดเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ
     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ฯ สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าในการต้านภัยมะเร็งเต้านม ระยะ10 ปี (2555-2565) ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จย่า คือ “ให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ เพื่อดูแลคนรวยและคนจนให้เท่าเทียมกัน” ผลการดำเนินงานโครงการในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2560 พบว่า มีสตรีอายุระหว่าง 30–70 ปี เข้าร่วมโครงการถึง 1.9 ล้านราย ใน 21 จังหวัด มีจังหวัดปฏิบัติงานเต็มพื้นที่ครบทุกอำเภอ ทั้งหมด 5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย จันทบุรี นครราชสีมา สกลนคร และสุราษฎร์ธานี และอีก 16 จังหวัด ทำจังหวัดละ 1 อำเภอ โดยร้อยละ 70.8 มีการตรวจเต้านมสม่ำเสมอ และลงบันทึกในสมุด ทำให้พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จำนวน 2,619 ราย ในจำนวนนี้ร้อยละ 43.7 เป็นมะเร็งขนาดเล็กไม่เกิน 2 ซม. และร้อยละ 69.9 อยู่ในระยะแรก ทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้น ถึงร้อยละ 95.5 โดยในระยะ 5 ปี ต่อจากนี้ไปจะขยายการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
     ตามโครงการนี้จะส่งเสริมให้ประชาชนตรวจคัดกรองโรคด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ตรวจและจดบันทึกผลการตรวจลงใน “สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง” เดือนละครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลและใช้สังเกตความเปลี่ยนแปลง มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่านการอบรมเป็นพี่เลี้ยง หากพบผิดปกติจะส่งต่อเพื่อรับการตรวจผลยืนยันด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี โดยตรวจหลังประจำเดือนหมดแล้ว 3-7 วัน ตรวจทุกเดือน ใช้เพียง 3 นิ้วสัมผัส คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง คลำเต้านม 2 ข้าง ตามเข็มนาฬิกา หากพบว่ามีก้อนผิดปกติให้รีบไปพบ อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยต่อที่โรงพยาบาล จะได้รักษาได้ทันที โอกาสการหายขาดมีสูง และสามารถยับยั้งและตัดโอกาสไม่ให้ก้อนเนื้อมะเร็งลุกลามไปอวัยวะอื่น ๆ ได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ โรคมะเร็งเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามสุขภาพของประชาชนคนไทย “มากเป็นอันดับ 1 ” ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 112,392 ราย พบมากที่สุดในผู้หญิง คือ “มะเร็งเต้านม” ใน 1 ปี มีผู้เสียชีวิตประมาณ 8,000 ราย และมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นปีละประมาณ 12,000 ราย กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและบรรจุให้ โรคมะเร็งเป็นสาขาหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ เพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งได้ครอบคลุมตั้งแต่คนปกติถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิต ลดระยะเวลารอคอย และสถานบริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน