ปลัด สธ. แนะนักเทคนิคการแพทย์ยุคใหม่ เป็นนักผสมผสานความรู้และเท่าทันเทคโนโลยี นำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนะนักเทคนิคการแพทย์ยุคใหม่ ต้องพัฒาตนเองเป็นนักผสมผสานความรู้ทางวิชาชีพและนอกวิชาชีพ รู้เท่าทันเทคโนโลยี และนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2566) ที่ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (Thailand LA forum 2023) ภายใต้แนวคิด ระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทห้องปฏิบัติการ (Quality System Complied with Lab Context) พร้อมบรรยายพิเศษ “บทบาทของเทคนิคการแพทย์ในมิติใหม่ของระบบสุขภาพไทย” โดยมี นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 800 คน
นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า ระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน ต้องปรับตัวและจัดบริการให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เทคโนโลยี และความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินได้ โดยในปี 2567 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายยกระดับ 30 บาท เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งนักเทคนิคการแพทย์จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการยกระดับบริการ “เจาะเลือดใกล้บ้าน” โดยจะเข้าไปให้บริการประชาชนถึงในชุมชน เพิ่มความสะดวก และไม่ต้องรอนาน
สำหรับบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ที่คาดหวังในมิติใหม่ของระบบสุขภาพ มี 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1.การจัดบริการเจาะเลือดใกล้บ้าน ตรวจแล็บได้ทุกที่ (Lab Anywhere) 2. การจ้างห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจวิเคราะห์ (Out Lab) 3.การให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use) และ 4.การใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตอย่างเหมาะสม (Appropriate Blood Use and Hemovigilance) ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
“ปัจจุบันวิวัฒนาการและเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น มีนวัตกรรมต่างๆ นักเทคนิคการแพทย์ยุคใหม่จึงต้องมีการพัฒนาตนเอง การมีความรู้ในห้องแล็บอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องมีความรู้นอกห้องแล็บด้วย เป็นนักผสมผสาน และรู้เท่าทันเทคโนโลยี นำนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาช่วยพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนในเรื่องเทคโนโลยีสุขภาพด้วย” นายแพทย์โอภาสกล่าว

 19 พฤศจิกายน 2566